Utdanning

Denne utdanning bygger på en helhetsforståelse av oss som mennesker. Utdanning til leder av systemisk samtale har blitt tilbudt siden 2018, denne fortsetter nå i en litt endret form.

Første del er basis utdanning.
Denne del er felles for de som vil bruke kun bruke kunnskapen for seg selv (selvutvikling) og for de som tar utdanning for å hjelpe andre. Vår forståelse er at ingen kan lære andre noe en ikke kan selv. Derfor må kunnskapen først integreres i egen kropp, før en kan gå ut og være hjelper for andre.

Utdanningen bygges opp rundt trygg kjerne modellen. Dette er en praktisk modell, ikke teoretisk. En deltar på 10 helgesamlinger/workshops for å få en dypere forståelse for hvordan vi som mennesker egentlig fungerer, og hva de universelle lover er. Videre vil en lære om skjulte dynamikker, hva de er, hvordan de påvirker oss og hvordan vi kan løse oss fra slike dynamikker. Vi må forstå slike dynamikker i oss selv, om vi ønsker å hjelpe andre til å bli fri fra slike dynamikker.

Hovedtema i utdanningen er som før:
– Traumer, kriser
– Barndom – tidlige traumer
– Systemisk arbeid
Disse tre hovetema er valgt fordi erfaringsmessig er det en av disse tre som mange vansker i livet går tilbake til.

Gjennom utdanningen vil en får en dypere forståelse av seg selv. En vil lære om egne ulike bevisstheter, høyre og venstre hjerne bevisstheten, eller sjel versus ego delen i oss selv. Skal en ta kontroll over eget liv og egne reaksjoner må en forstå hvordan en selv fungerer, og hvordan en kan hjelpe seg selv til å løse opp i egne blokkeringer.

Å forstå følelser er en sentral del av utdanningen, slik at en kan skille mellom de sanne følelser (de som forløses), og de følelser som psyken skaper for å holde borte fra bevisstheten våre sanne følelser (de som går på repeat og aldri forløses).

Uansett hva en har opplevd som overvelder en, vil ens nervesystem reagere på samme måte. En vil derfor på denne utdanning også lære om nervesystemet og speilnevroner. Dette er nyttig kunnskap da den viser oss hvilke tema som er ubearbeida, og som en trenger ta tak i.

Systemisk arbeid bygger på universelle lover. Disse lovene viser oss både skjulte dynamikker som vi kan fanges i. En slik dynamikk er innviklinger. Dette betyr at vi ubevisst kan overta andre menneskers sykdom, problemer, følelser, ansvar, avhengighet, oppgaver. Når vi gjør dette lever vi det ut som om vi selv eide problemet/oppgaven. Ingen merker at en er innviklet, det en merker er at en har noen vansker en ikke forstår hvorfor en har eller hvordan en kan fri seg fra dem. På utdanningen vil du lære om innviklinger og hvordan en kan løse mennesker fra slike skjulte bånd.

Hver workshop eller utdanningshelg har en teoretisk forankring knyttet til tema. I tillegg vil det teori bli presentert og diskutert knyttet til de praktiske arbeider som skjer under helgen. På denne måten veves teori og praksis sammen, ved at praksis viser oss hvilken teori vi trenger å forstå.

Teori er forståelsesrammer, og under utdanningen vil en endre egne forståelsesrammer ut fra det en erfarer. ex når en kjenner hvordan egne blokkeringer slipper taket, gir dette en forståelse både for hva som er mulig, men også hvordan det oppleves når følelser forløses.

På utdanningen vil du lære mer om konstellasjon som metode. Du vil lære å gå i resonans med andre mennesker, deler av mennesker. Dette er en fin måte å åpne opp for å forstå seg selv bedre. Du vil lære om systemiske oppstillinger, og hvordan en kan bruke «sko» som verktøy for å se mer. Du vil lære å arbeide strengt fenomenologisk. Fenomenologi betyr læren om det som er. Og i systemisk arbeid følger vi det energien/ kroppens reaksjoner viser oss, skritt for skritt, til vi kommer frem til løsningen.

Andre del er forankring.
Denne del er for de som vil bruke kunnskapen aktivt i eget arbeid. Forankring består av 2 helger. Utdanning til leder av systemisk arbeid er ikke en egen terapi utdanning. Skal man bruke kunnskapen som terapeut, forutsetter dette at en allerede er terapeut. For de fleste vil kunnnskapen brukes i det yrke en allerede har. Og alle som jobber med mennesker kan ha nytte av det dypdukk i psyken som denne utdanning tilbyr.

På forankringshelger vil en også jobbe med egne tema, men denne gang er tema rettet mot den rolle en har i yrkeslivet, eller hvordan håndtere konflikter i jobbrelasjoner. I tillegg vil en lære Balanze metoden, som er en ikke snakke metode som balanserer nervesystemet. Denne metoden er egnet på alle, også barn.

I tillegg til forankringshelger tilbys månedlig fagliog veiledning. her kan en både ta opp faglige tema som veiledning på egen praksis eller veiledning i forhold til en personlige prosess. 

Vi har frivillig eksamen, for de som søker å integrere systemisk samtale inn i egen terapivirksomhet. Eksamen er en skriftlig refleksjonsoppgave basert på arbeid med 5 klienter. Oppgavens innhold er:
1) Beskrivelse av tema
2) Problemstilling for oppgaven
3) Beskrivelse og refleksjon over egen praksis som er gjennomført knyttet til arbeid med 5 klienter (hva en gjorde)
4) Reflektere over hva en selv har lært (egen prosess) knyttet til arbeidet med klientene.
5) Oppgavens størrelse er ca 3000 ord.
I del 3 og 4 knyttes aktuell teori inn.

Det gis vitnemål etter bestått eksamen. Det gis ingen studiepoeng. Utdanningen er privat, den er ikke NOKUT godkjent.

For tider, tema og priser når kurshelger er satt opp, sjekkk vår booking side.