Utdanning

Denne utdanning bygger på en helhetsforståelse av oss som mennesker. Utdanning til leder av systemisk samtale har blitt tilbudt siden 2018, denne fortsetter nå i 2024 i endret form.

Systemisk samtale er en metode som bygger på anerkjent forskning i forhold til traumer og traumeforståelse. Den er fenomenologisk. Fenomenologi betyr læren om det som er. Og i systemisk samtale følger vi det energien/ kroppens reaksjoner viser oss, skritt for skritt, til vi kommer frem til løsningen. Utdanningen består av to deler.

Første del er å utvikle basis forståelse

Denne utdanning bygger på en helhetsforståelse av oss som mennesker. Ingen kan lære andre det en ikke selv forstår. Derfor må kunnskap først integreres i egen kropp, før en kan hjelpe, veilede, eller lære kunnskapen bort til andre. Endring kan kun skje når en ser det som er. En må forstå det som skaper egne symptomer og problemer, før en kan endre dette om en vil ha varig endring.

Denne utdanning vektlegger selvutvikling enten en bruker det for å selv få et bedre liv eller en bruker det i et hjelpeyrke. Å bli kjent med seg selv, alle deler i seg selv, inkludert egne bevisstheter og egne energier kalles spirituell utvikling. Spiritualitet er noe annet enn religion. I religion tror en på en Gud utenfor seg selv, som kan fikse det meste. Spiritualitet forholder seg til den samme kraft utenfor seg selv, den kraft som finnes i eter feltet, og som har så mange navn som Naturen, Gud, kosmisk kraft, universell kraft. Å bli hel betyr at en også åpner for denne kraft, som allerede er en del av oss, livskraften, sjelskraften. Veien til denne kraft via en selv. Vi tar opp i oss denne kraft i bevisstheten når vi integrerer vår egne erfaringer i kroppen. Spiritualitet handler om å forstå hvem en selv er og hvordan vi fungerer som mennesker, forstå den livskraft som er kjernen i oss. Egentlig vet vi dette, fordi
– et menneske uten sin energi (livskraft) er et lik
– en energi (bevissthet) uten en kropp er et spøkelse

Siden vanlig forskning i liten grad vektlegger vår livskraft og energi, er vi opplært til å tenke som om disse energier ikke påvirker våre tanker, følelser og handlinger. Kanskje er dette en sannhet som er snudd på hodet. Kanskje er det slik at det er vår bevissthet som skaper våre liv og våre symptomer og problemer. Dersom vi ønsker å endre noe i våre liv, enten det gjelder selvutvikling eller frigjøre oss fra symptomer eller problemer, så må vi da forstå oss selv fra innsiden, og lære hvordan vi åpner opp for blokkeringener i vår livskraft.

I denne utdanning vil du lære mer omfølgende tema:

 1. Det er integrert kunnskap som skaper en trygg kjerne i oss. Du vil lære mer om trygg kjerne modell i utdanningen.
 2. Det er livet som setter seg i kroppen. Og vi har vi alle svar vi trenger i oss selv. Du vil lære mer om hvordan en kan hjelpe seg selv og andre med bruk av resonansgivere (konstellasjon som metode) for å finne den dypere årsak til det som skaper symptomer eller problemer.
 3. Hendelser som glemmes setter likevel spor (kroppsminner). Kroppsminnene er der fordi de inneholder en ubalanse eller blokkering. Når livet roer seg, eller en havner i nye sårbare situasjoner, vil fortrengte ubalanser og blokkeringer på ny komme frem i bevisstheten. For å avdekke det som skjer i psyken vil en lære mer om skjulte dynamikker og bruk av markører (skosåler) som verktøy.
 4. Vi har alle to bevisstheter i oss. Du vil lære om forskjellen mellom våre to bevisstheter: høyre og venstre hjerne bevisstheten. David R Hawkins sin teori om kart over bevisstheten er sentralt i utdanningen.
 5. Vi har alle en kjerne. Denne kalles Sjel eller Selv. Sjelen vår har tre måter den uttrykker seg på. Gjennom tanker, gjennom følelser og gjennom handling. Når vi handler i samsvar med den vi er, vil vi oppleve en indre ro. Når denne ro oppstår i personlige arbeider kalles den for en kroppslig sannhet.
 6. Når vi ikke lytter til oss selv, og handler mot vår egen overbevisning, får vi fysiske og/ eller psykiske symptomer og plager. Du vil i utdanningen lære mer om
  – hvordan endre tankemønstre (programmeringer, og dynamikken hvor en vil/vil ha endring)
  – å forløse smerteklumper som består av fortrengte følelser,
  – om den kraft og det mot som det å handle i samsvar med seg selv gir. Når reaksjoner på hendelser ikke går over av seg selv, kalles dette traumer. Du vil i utdanningen lære om forskjell mellom tidlige traumer (skjedde før 3 år), og andre traumer, og hvordan en forløser fortrengte følelser, og dyp smerte fra hendelser en ikke husker har skjedd.
 7. På denne utdanning vil du lære å forløse årsak til symptomer. Når en aksepterer og erkjenner det som var slik det var, er vår erfaring at symptomer og plager løser seg opp.
 8. Personlige prosesser er en viktig del av utdanningen. Skal en selv lede arbeider med metoden systmisk samtale trenger en mengdetrening. Hvor mye mengde en trenger vil variere, en erfaren terapeut har allerede mye kunnskap integrert og vil trenge mindre praktisering enn de som begynner som uerfarne.

Hovetema på utdanningen er:
– Traumer, (sjokktraumer, utviklingstraumer, generasjonstraumer), kriser (forløse fortrengte følelser)
– Barndom – tidlige traumer (forløse følelser, endre programmeringer, løse opp i triggere)
– Systemisk arbeid (løse opp i årsak, skjulte dynamikker, universelle lover).
– Psykens selvsabotering, overlevedeler, ønske om endring/motstand mot endring (skjulte dynamikker)
– Selvutvikling, spiritualitet (falskt selv versus ekte selv, forstå traumetriangelet med traumedeler, overlevedeler og sunne deler), forstå kropp som energi ( de fem lagene som er fysisk kropp, energi, mental, transpersonlig og spirit).

Utdanningens mål er at de som deltar på denne utvikler:
– evne til å stå i egen kraft (kunne sette grenser, og ha mot til å realisere egne drømmer)
– evne til å selv løse opp i indre floker (følelser, programmeringer, triggere, sabotørtanker)
– evne til å jobbe med skjulte dynamikker
– evne til å jobbe med traumer, avdekkes via fight, flight og freeze reaksjoner
– evne til å skille mellom høyre og venstre hjerme bevissthet, evnte til å skille mellom når noen er i sunne deler, traume deler eller overlevedeler.

Utdanningens krav for diplom er å delta på 10 workshops. En velger selv hvilke. På workshops vil de fleste temaene foran bli tatt opp gjennom personlige arbeider til deltakerne. Eksempler på titler på workshops er vist i tabellen under.

Tema for wokrshopsFokus for teoretisk forankring
Eg vil utvikle en trygg kjerne i meg selvTrygg kjerne modell viser oss trinnene vi går gjennom når vi skal finne frem til den trygge kjernen i oss selv, sannheten i oss selv (alle har denne kjernen, en må bare rydde vekk det som stenger for at en finner den).
Sjelens mørke nattSjelens mørke natt er en dyp indre krise som skjer innenfor spirituell utvikling, den kan komme litt ut i prosessen, og den kan starte som en krise som gjør at en «våkner» opp til hvem en selv er.
Å lande i seg selvÅ lande i seg selv betyr å forstå hvem en selv er, å forløse følelser, tilstander og triggere og å endre programmeringer
Når livet setter seg i kroppen Denne workshops bygger teoretisk på forskning som ACE studien, og Anne Luise Kirkengens forskning som viser hvordan det er livet som setter seg i kroppen
Eg vil leve mitt livDenne workshops tar opp sjelens uttrykksformer som er gjennom tanker, følelser og handlinger. Vi lærer om forskjell mellom ego og sjelen sine tanker, følelser og handlinger.
Systemisk arbeid og skjulte dynamikkerDenne workshops går gjennom hva systemisk arbeid er, systemiske lover, og skjulte dynamikker som offer-overgriper dynamikk, mor-barn fellen, innviklinger, drama triangelet
GenerasjonstraumerDenne workshops tar opp hvordan vi kan bli bærere av symptomer, problemer, avhengigheter og skjebner som tilhører våre forfedre, og hvordan vi kan løse oss fra slike innviklinger
Tidlige traumerTidlige traumer er traumer som skjer før vi er tre år. Det kan være erfaringer fra mors liv, egen fødsel eller tiden før tre år hvor de fleste husker lite, men som likevel er en periode hvor vi formes sterkt
Traumer og kriser Vi lærer her om forskjell mellom utviklingstraumer, sjokk traumer, og kriser. Vi lærer metoder for å forløse slike blokkeringer, da reaksjonene kan sitte i kroppen i mange år etter at hendelsen skjedde.
Eg vil gi slipp på sabotørene mineEgne sabotører kan være å være fanget i en vil/vil ikke dynamikk, det kan være å være fanget i tankestress (overlevedeler), det kan være å mangle kraft til å gjøre det en vil/som en ønsker å gjøre (sette grenser, leve)
Eg vil løse meg fra triggerne mineNår vi trigges handler reaksjonen om noe som skjer i nåtid (triggeren) + noe som har skjedd og er uforløst ( det triggeren egentlig handler om)
Relasjon til mor og farVåre biologiske foreldre gir oss livet, et dna med minner og maler for å hvordan vi tenker og er i relasjoner. Dette er våre programmeringer, på godt og vont. Mange strever med at en ble avvist, følelse av verdiløshet, at en er fanget i en offer – overgriper dynamikk med egne foreldre
Seksuelle traumerViktige dynamikker som berøres av seksuelle overgrep er makt – avmakt, og det å utvikle en sunn seksualitet (løse vekk triggere fra overgrep).
TapstraumerSorg og lengsler, det å gi slipp på gammel smerte, tidligere kjærester, aborter, mennesker en var veldig glad i, samlivsbrudd – det å ha noen som er der uten å være der, overgangen fra å mangle støtte i livet til å støtte seg selv (finne den trygge kjernen i seg selv)
Eg vil ivareta meg selv og mine grenserHer går barndommen, og ser hvordan pleaser rollen oppstår samt at vi lærer om offer – overgriper dynamikk.
Sommer retreatsDette er workshops uten eget teoretisk tema, vi har god mat, gode pauser, og knytter teori til arbeidene. Godt å være sammen med likesinnede.
Hildur Vea, PhD. Jan 2024.

Det er ikke vektlagt at en tar workshopene i en bestemt rekkefølge. En grunn er at mennesker kan kun gå et skritt videre i sin utviklling fra det sted de står, og derfor vil egen prosess være det mest sentrale læringsområde for helgen. Den andre grunnen er praktisk: hvis en ikke kan delta på en helg i en rekke følge kan det gå et år til denne settes opp igjen.

Erfaringen er at når en har gått noen workshops, så ser en ikke lenger på tema. En går på workshops fordi en erfarer at det skjer en endring når en er sammen med likesinnende 20 timer en helg (= er i høyre hjerne bevisstheten). En forstår også at mye av læringen skjer gjennom å være representant for andre, og gjennom andres arbeider. Ofte opplever en likheter med et tema andre tar opp, og kan på den måten få innsikter en selv kan bruke.

NÅR SKAL EN DELTA PÅ EN WORKSHOPS? Istedet for å gå til tanken og dens tro om hva en trenger, oppfordres potensielle deltakere til å stole på kroppens guiding: hvis en skal delta på en helg, vil denne dukke opp i bevisstheten, gang på gang (ofte som tvil), hvis en ikke skal delta så glemmes hele helgen.

Hver workshop eller utdanningshelg har noe teoretisk forankring knyttet til tema. I tillegg vil det teori bli presentert og diskutert knyttet til de praktiske arbeider som skjer under helgen. På denne måten veves teori og praksis sammen, ved at praksis viser oss hvilken teori vi trenger å forstå.

Teori er forståelsesrammer, og teori har kun verdi om den er sann. Og all sann teori er enkel. Ved å delta på denne utdanning vil en endre egne forståelsesrammer ut fra det en erfarer. Det er ikke noe mål at deltakerne skal identifisere seg med innholdet i utdanningen eller meg. Målet er at deltakerne skal bli seg selv, utvikle egne bevissthet og eget ståsted. Dette skjer om en tar til seg det som passer, som ressonnerer, og lar resten ligge. Kanskje blir det aktuelt på et senere tidspunkt, kanskje ikke.

På utdanningen vil du lære mer om konstellasjon som metode. Du vil lære å bli resonansgiver om du ønsker dette. Metoden er en fin måte å åpne opp for å forstå seg selv bedre.


Andre del er forankring.
Denne del er for de som vil bruke kunnskapen aktivt i eget arbeid. Forankring består av 2 helger. Utdanning til leder av systemisk arbeid er ikke en egen terapi utdanning. Skal man bruke kunnskapen som terapeut, forutsetter dette at en allerede er terapeut. For de fleste vil kunnnskapen brukes i det yrke en allerede har. Og alle som jobber med mennesker kan ha nytte av det dypdukk i psyken som denne utdanning tilbyr.

På forankringshelger vil en også jobbe med egne tema, men denne gang er tema rettet mot den rolle en har i yrkeslivet, eller hvordan håndtere konflikter i jobbrelasjoner. I tillegg vil en lære BalanZe metoden, som er en ikke snakke metode som balanserer nervesystemet. Denne metoden er egnet på alle, også barn.

I tillegg til forankringshelger tilbys månedlig fagliog veiledning. her kan en både ta opp faglige tema som veiledning på egen praksis eller veiledning i forhold til en personlige prosess. 

Vi har frivillig eksamen, for de som søker å integrere systemisk samtale inn i egen terapivirksomhet. Eksamen er en skriftlig refleksjonsoppgave basert på arbeid med 5 klienter. Oppgavens innhold er:
1) Beskrivelse av tema
2) Problemstilling for oppgaven
3) Beskrivelse og refleksjon over egen praksis som er gjennomført knyttet til arbeid med 5 klienter (hva en gjorde)
4) Reflektere over hva en selv har lært (egen prosess) knyttet til arbeidet med klientene.
5) Oppgavens størrelse er ca 3000 ord.
I del 3 og 4 knyttes aktuell teori inn.

Det gis vitnemål etter bestått eksamen. Det gis ingen studiepoeng. Utdanningen er privat, den er ikke NOKUT godkjent.

For tider, tema og priser når kurshelger er satt opp, sjekkk vår bookingsside.
Velkommen til workshops/utdanning på Sofiasenteret.

11. jan 2024. Hildur Vea, PhD.