Sofia betyr visdom.
Vi finner vår «Sofia» når vi har fokus innover.
Den største visdom i livet er å kjenne seg selv.
Jo mer vi endres innenfra, jo mer endres våre liv.

Velkommen til Sofia senteret.

Visdom bygger på sannhet. På Sofia senteret har vi en kroppslig forståelse av sannhet: når sannhet uttrykkes faller kroppen til ro. Videre er sannhet alltid lett å forstå. Kroppen viser oss sannhet i våre valg. Valg som styrker oss gjør oss avslappa og åpne. Valg som svekker oss lukker vi oss, og en har motstand mot å ta inn nye perspektiv. De fleste plager vi har skyldes at vi handler slik at vi svekker oss selv. Selv om vi ofte gjør dette ubevisst, er det kun vi selv som kan endre det som ikke fungerer i våre liv.

Paradokset er: en må gjøre det alene, samtidig som en kan ikke gjøre det alene. Vi må selv ta alle valg i livets reise, men vi trenger guider på reisen som kan normalisere og være en støtte til de utfordringer som oppstår underveis. Våre tilbud er for de som søker sin indre visdom. Vi tilbyr Systemiske Samtaler, BalanZe metoden, QHHT timer, Veiledning i gruppe, kurs, workshops og utdanning.

Våre tilbud er til

Prinsipper for Sofia senteres arbeid:

 1. Kroppens reaksjoner viser oss sannhet. Når sannhet aksepteres og erkjennes, faller kroppens reaksjoner til ro, og blokkeringer løser seg opp.
 2. Når livets hendelser overvelder oss, spalter vi vekk deler (tanker, følelser) av det vi opplever automatisk, for å håndtere det som skjer. Det er slike avspalta deler som skaper ubalanser og blokkeringer i oss.
 3. Kroppen har en indre motor som søker balanse – homeostase. Når vi har ro i livet (fri, ferier, skal sove), vil det som er i ubalanse komme frem i bevisstheten av seg selv. Når vi ikke lever i samsvar med den vi er, lytter til oss selv, ivaretar oss selv, vil kroppen gi oss symptomer for å endre dette.
 4. Vi har alle svar vi søker inni oss. Målet med terapi er å lære å lytte til seg selv. Lære å forløse egne følelser. Løse opp i triggere. Lære å elske seg selv, slik at en også kan elske andre (partner, barn, andre).
 5. Det som er på innsiden (vår underbevissthet), projiserer vi ut i vår hverdag. Tema for systemisk samtale er derfor det som er vansker i hverdagen. Dette kan ta oss til nå til nåsituasjon, fortid, mors liv, generasjonstraumer og tidligere liv. Kun når vi aksepterer og erkjenner det som skaper blokkeringen i oss, vil den løse seg.
 6. Endring kan være utfordrende, fordi det berører den vi er, vår identitet og våre overlevestrategier. Derfor trenger vi støtte i slike prosesser. tema som også utforskes er hvem vi er uten våre problemer? og hvilke fordeler gir en slipp på med å bli helt frisk? Det vanlige er at mennesker har en vil/vil ikke dynamikk i forhold til endring, også ønsket endring. Uten indre motstand vil en lett gjennomføre endringen en ønsker.
 7. Sjelen uttrykker seg gjennom tanker, følelser og handling. Noen ganger må vi endre det vi tenker og tror, andre ganger erkjenne og akseptere at vi føler det vi føler, og noen ganger må vi handle for å vise oss selv at vi mener det vi sier til oss selv, for å komme ut av vansker i våre liv.

Sofia Senteret drives av Hildur Vea, PhD. Vea har 12 år med høgskoleutdanning, samt 5 psykoterapiutdanninger ( Gestaltterapi, Traumeterapi/konstellasjoner samt videreutdanning i konstellasjoner, SE-terapi, Transforming Touch og QHHT (kvante healing hypnose teknikk). Vea sin spesialitet og hovedinteresse er hvordan en kan løse seg fra plager når livet har satt seg i kroppen. Det er kun når en løser årsak til ens plager at en kan bli fri fra plagene.

Vea har jobbet 20 år som lektor ved høgskole ved sykepleierutdanning og vernepleierutdanning. Hun har siden 2009 drevet egen praksis som psykoterapeut i lokaler som holder til i Veakrossen på Karmøy.
Adresse bleikmyrvegen 1, 4276 Veavågen. Tlf: 45 66 21 18.

Visdom

VISDOM er å leve et liv i sannhet, i samsvar med den en selv er. Visdom er å lytte innover, ivareta egne behov og leve ut egne drømmer. Visdom er å møte livet som det er.

Som mennesker har vi tilgang til både tankekraft og hjertekraft. Tankekraft er knyttet til våre automatiske tanker. Hjertekraft er knyttet til vår indre visdom, vår indre stemme, den delen i oss som kjenner sannhet. Alle har både tankekraft og hjertekraft i seg. Men vi fungerer ulikt avhengig av i hvor stor grad disse kreftene er integrert.

Hjertekraft

HJERTEKRAFT: er den kraft som skaper helhet, alkymi og magi. Einstein sa: en kan aldri løse et problem med samme sinn som skapte dette. Med andre ord de problemer som vår tankekraft skaper kan kun hjertekraften løse. Heartmath i USA har målt styrkeforholdet mellom hjertekraft og tankekraft. Målt med EKG (hjerte) og EEG (hjerne/sinn) fant de at hjertetes kraft er 60 ganger sterkere enn tankens kraft. Og når de målte den elektromagnetiske frekvens som strålte fra hjerte og hjernen, fant de at hjertets kraft var 5000 ganger sterkere enn hjernens kraft, tankekraften.

Alkymi

ALKYMI er en fysisk prosess, kjemisk endring i kroppen. Metaforisk sier vi at den kan omforme bly til gull. I våre liv skjer alkymi når vi transformerer varige plager til helse og et godt liv. Denne prosess gir oss en varig forståelse om oss selv. Den gir dype innsikter, en visdom en ikke kan gå tilbake på. En kan ikke late som en ikke vet, når vi vet.

Eksempler på alkymi kan være:

 • Å transformere panikk og angst til indre ro
 • Å transformere total utmattelse til glede og overskudd
 • Å transformere stress til harmoni og frihet
 • Å transformere følelser fra en vond barndom til ressurser man kan bruke
 • Å transformere manglende tro på seg selv til råsterk indre kraft
 • Å transformere en kronisk sykdom tilbake til et liv i balanse.
Magi

MAGI kan ikke planlegges, det bare skjer. Magi kommer som belønning på hardt indre arbeid. Det skjer når en bearbeider og gir slipp på vonde følelser. Den vanligste årsak til helseplager (også fysiske) er at en er overveldet emosjonelt. Kroppen fortrenger da automatisk følelser. Men fortrengte følelser forsvinner ikke. De må transformeres for å «bli borte». Når en forløser dype følelser i seg selv, og merker at helseplager forsvinner, oppleves dette som magi. En magi en selv har skapt med å møte seg selv ærlig.

Trygg kjerne modell

TRYGG KJERNE MODELL beskriver trinnene en går gjennom når en bygger en trygg kjerne i seg selv. Den trygge kjernen er nødvendig for at vi skal leve våre egne liv. Når denne mangler er en usikker, nølende, og en lar ofte andre ta valg som handler om en selv. En trygg kjerne bygger vi med å integrere egne erfaringer fra eget liv.

Trygg kjerne modellen

Trygg kjerne modellen beskriver trinnene en går gjennom når en bygger en trygg kjerne i seg selv. En utvikler samtidig både visdom og hjertekraft. En trygg kjerneer et solid fundament i seg selv. Kjernen dannes basert på egne erfaringe. Man utvikler den trygge kjernen ved å gå gjennom trinnene flere ganger.

Les mer

Trinn 1. Det en vil endre

Her defineres det som er i ubalanse, det en ønsker å endre i seg selv. Vi bruker ikke diagnoser, men symptomer kan brukes. Andre ting en vil endre kan være relasjonelle vansker, mønstre, sabotørtanker, eller ølelser en ikke «blir kvitt».

Trinn 2. Utforske fra en trygg kropp, trygg ramme

Vi trenger noen å utforske sammen med. Det vi kan løse alene er ikke vansker. Men for at endring skal klunne skje, må en oppleve seg trygg. Det er kun når vi er trygge at vi er åpne til at vår «Sofia» (visdom) kan komme gjennom til oss slik at en blir åpen for å møte seg selv.

Hjelperens rolle er her å skape en situasjon hvor den andre opplever at det er rom for å være den en er. All form for vurdering eller rettledning vil stenge for den tilgang en forsøker å åpne opp for slik at en kan møte egne følelser, egne tankemønstre, egne vansker som de er. Kun når en ser det som er, kan en endre dette.

Trinn 3. Alkymi

Vår kropp reagerer på sannhet. Når en ser og forstår noe slik det er, skjer en endring.
Noe løser seg, det skjer en kjemisk endring i kroppen, en alkymi.
En blokkering løser seg, en avsplitta del finner tilbake til helhet.
En fortrengt følelse kan erkjennes og integreres.
Et tankemønster som svekker oss, ersattes med tanker som styrker oss.
Dette er alkymi. Alkymi gjør oss helere og friere, og bekrefter for oss den kroppslige sannhet, som er vår sannhet om oss selv.

Trinn 4. Praktisere

For at endring skal skje, må vi praktisere ny viten. Den forståelse og innsikt vi får gjennom alkymi må vi praktisere. Vi må selv erstatte gamle mønstre med nye, ellers er vi tilbake i gamle spor. Ingen andre kan gjøre dette for oss. Vi må leve den innsikt som vi fikk i alkymi.
Vi må leve det som er VÅR sannhet, om denne skal manifesteres i våre liv.

Trinn 5. Trygg kjerne

Denne består av den visdom er blitt en del av oss gjennom å leve vår sannhet. Vår trygge kjerne handler om oss selv, våre egne erfaringer og våre egne liv.

Nyhetsbrev

Meld deg på Sofia Senteret sitt nyhetsbrev og få med deg nyheter og spennende innhold rett i mailboksen.