Systemisk samtale

Systemisk samtale søker å skape harmoni i våre liv, i kroppen og de relasjoner vi er tilknyttet.

Systemisk samtale bygger på prinsippet om at kroppens reaksjoner viser oss hva sannhet er. Dette betyr at nervesystemets fight, flight og freeze reasjoner viser en hvilke tema som blokkert, og hvor en trenger å forløse følelser. Når blokkeringen er forløst vil de plager som blokkeringen skapte løse seg opp.

Det du vil lære med metoden systemisk samtale er å bli bedre kjent med deg selv, bedre kjent med hvordan din kropp og din sjel snakker med deg. Vi er like og unike på samme tid. Mønstre som viser blokkeringer og ubalanser er like, det unike er grunnen til at disse oppstod og hvordan de manifesteres i kroppen. Derfor er det ikke slik at en oppskrift passer alle. En får kun bedre helse når en løser opp i egne floker, når en finner årsak til egne blokkeringer og ubalanser.

Systemisk samtale bygger på prinsipp om at vi har svarene vi søker inni oss. Når en har fokus innover (inn i høyre hjerne bevisstheten), vil ens egen indre visdom (Sofia), vise seg. En får da tilgang til fortrengte følelser eller skjulte dynamikker en er fanget av.

Systemisk samtale bygger på prinisppet at kroppen vår responderer på sannhet. Ved sannhet faller kroppslige reaksjoner til ro. Angst løser seg opp. Tunge tanker og slitenhet slipper taket. Vi kjenner på lettelse, og vi kan kjenne på varme og glede. Når en blokkering er løst vil tankestress løse seg opp, spenninger og uro som skyldes fortrengte følelser vil også løse seg opp, og en får mer energi og mer forståelse for egen situasjon, ens trygge kjerne øker, en får økt kapasitet til å selv regulere egne følelser.

Dette viser seg ved at en tåler bedre stress. En merker at situasjoner som før var ganske stressende, når kan gå ganske fint. Dette må erfares for å kunne forstås. Tegn på bedring er når det som før plaget en løser seg opp. Noen ganger skjer dette spontant i en time, andre ganger er det en gradvis prosess.

Å LÆRE HVORDAN EGEN KROPP «SNAKKER» TIL EN, ER NYTTIG KUNNSKAP FOR ALLE.

Tegn på blokkering og ubalanser i kroppen er:
– en vil motsatte ting
– en klarer ikke gjøre det en egentlig ønsker
– en begynner på mange ting men mangler evnen til å fullføre dem
– en opplever en tåke over hodet
– en opplever indre kaos
– en har uro og spenninger også når en skal slappe av
– en er avstengt for følelser
– en er overveldet av følelser
– en klarer ikke å forløse følelser slik at de går på repeat igjen og igjen
– tilpasser seg andre, ikke seg selv
– ivaretar andres behov, ikke egne
– mangler mot og kraft til å si hva en mener
– usikker hva en vil og bør gjøre
– kan ikke si nei, sier ja når en egentlig ikke vil eller har krefter til det
– ofte styrt av dårlig samvittighet
– har en sykdom, diagnose
– er i krise
– har opplevd traumer
– lever sammen med personer (foreldre, partner) som er stuck

I systemisk samtale må en selv gjøre jobben. Metoden tar deg ut av hjelpeløshet og fastlåshet. Metoden passer for de som vil forstå seg selv og hjelpe seg selv, og er åpne for å ta inn nye perspektiver i eget liv. Et slikt perspektiv er at kroppens reaksjoner viser oss sannhet. De som mangler denne visdom forstår ofte bedre andre enn seg selv.

Skal endring skje, er det en selv som må gjøre denne endringen. Endring skjer når en endrer tanker som svekker en, eller erstatter usanne tanker med sanne. Endring skjer når en forløser fortrengte følelser, da vil ofte smerter, spenninger, uro eller tankestress løse seg opp. Å forløse fortrengte følelser betyr å romme egne følelser i kroppen. Når dette skjer kan vi gjenkjenne følelser basert på kroppens reaksjoner, og vi trenge rikke lenger stoppe den energibølge som en følelse er. Vanlige måter å beskytte oss mot egne følelser er å stoppe å puste, puste overfladisk, spenne musklene, bli trett, gå inn i tankestress, eller skifte fokus til noe som ikke vekker følelser i oss. Disse måter å stoppe egne følelser skjer ubevisst, de er styrt av nervesystemet, den delen som vi ikke styrer med viljen. Derfor må en løse opp i blokkeringen i nervesystemet for å hente tilbake kontoll i eget liv.

Selve metoden er samtale hvor vi reflekterer over det som er. For å senke tempo, som er helt nødvendig for å finne kundens indre stemmen, brukes ofte markører for å konkretisere det en snakker om. Når en ser markører på gulvet (ark med tekst, papirsko, dukker, etc), er det enklere å se og forstå sammenhenger. Igjen dette må erfares for å forstås. Nedenfor er et bilde av «skoene» som brukes. De kan representeret personer, følelser, hendelser eller mønstre en ønsker å endre.

Erfaringen min er at bruk av markører er en short cut som gjør at en raskere forstår hva som skaper vansker og hvordan de kan endres. Markører både viser oss tydeligere skjulte mønstre, samt at bearbeidingen skjer mye raskere når en kan forholde seg til et indre kaos på en «ytre måte». En vanlig kommentar etter en time med bruk av markører er at dette har ryddet opp i ens hode. En ser nå mye klarere hva som har vært det vanskelige.

Blokkeringen kan handle om ulike ting. Den kan handle om:
# en mangler kontakt med seg selv. En vet ikke hva en vil, mangler trygghet, mangler tro på seg selv, lever ikke sitt eget liv, ivaretar andre og ikke seg selv
# kriser/traumer eller hendelser fra barndommen. Det som er uløst i oss, vil en gjenta i nålivet. Derfor er det ofte konflikter og vansker i nålivet som gjør at en søker hjelp. Men skal en løse seg fra den syklus hvor en gjentar samme problem/utfordring, må en gå dit blokkeringen er.
# en mangler en indre trygg kjerne, og søker trygghet og støtte utenfor seg selv. En kan da havne i mønstre som er knyttet til ens identitet som pleaser, co-avhengig, martyrer (offerrolle).
# en bærer energier som tilhører andre. Som følelser, ansvar, oppgaver, skjebner. Dette som kalles innviklinger.
# i noen sjeldne tilfeller kan det være noe uløst fra tidligere liv.

Piller er bra i mange situasjoner, men dersom en spiser piller for å døyve symptomer, er dette som å ha ny krem på en sur kake. En kan på samme måte kamuflere indre ubalanser med piller som demper symptomer og plager, men skal en bli fri for ubalansene må det som skaper ubalasen endres.

I systemisk samtale blir du kjent med eget nervesystem og egne bevisstheter. Nervesystemet vårt reagerer på samme måte uansett hva som overvelder oss. Derfor kan disse reaksjonene brukes som kartlegging eller kompass i samtaler. Alt vi gjør i systemisk samtale kan en også gjøre selv hjemme. Når en blir kjent med hvordan en selv fungerer, med eget nervesystem, forstår en lettere hvordan en selv kan løse egne blokkeringer.

Vi har alle tilgang til 2 bevisstheter. Disse har mange navn, og eg bruker mest navnene høyre og venstre hjerne bevissthet. De fikk disse navnene fordi når vi bruker den og den egenskapen i oss viser hjernescanning at det lyser opp i høyre hjerne, og vice versa for venstre hjerne. I traumeteori kalles for lærehjerner og overlevehjerner. Lærehjerner har de som er trygge, de er åpne for å lære nye ting. Overlevehjerner har de som er utrygge, de må hele tiden beskytte seg mot å bli overveldet. Eg gikk selv på skolen med en overlevehjerne, og strevde veldig med å ha fokus, og å huske det som ble sagt. Husker i dag nesten ingenting fra skole tiden.

Det eg selv ikke viste, og mange andre heller ikke vet, er at even til å konsentrere seg og huske ofte blir kraftig redusert når en bærer på uløste følelser. Når en får forløst de uforløste følelsene kan evne til å konsentrere seg og på huske komme tilbake. For de fleste blir manglende evne til konsentrasjon opplevd som personlighet eller at en er dum eller en sykdom som gir en bokstavdiagnose.

Gjennom systemisk samtale vil en lære forskjell på de to bevisstheter vi alle har tilgang til. Dette er avgjørende for de som vil løse opp i blokkeringer, fordi dette skjer kun når en har kontakt med sin indre stemme, og denne finner en kun i høyre hjerne bevisstheten. Den blokkering en søker å løse opp finner en kun med fokus inn i kroppen, inn i psyken. Gjennom systemisk samtale lærer en å bli bedre kjent med seg selv, slik at en kan ta bedre valg som støtter en selv.

Tar en valg som en er uenig med, sier kroppen fra i form av plager og symptomer. Vi er født for å leve våre egne liv. Dette er en reise, og vi har alle oppgaver vi må ta oss gjennom for å bli helere og sterkere som menneske.

VELKOMMEN TIL SYSTEMISK SAMTALE

DET SOM GIR HELSE ER NOE ANNET ENN DET SOM GIR SYKDOM

Når eg tok min doktorgrad i folkehelsevitenskap på den Nordiska høgskolen i folkehelsevitenskap, Gøteborg, lærte vi om forskjell mellom å tenke helse og å tenke sykdom. Det som gir helse er noe annet enn det som gir sykdom.

I min praksis bygger eg på det som gir helse. Eg benytter derfor ikke diagnoser som utgangspunkt, da disse bygger på sykdomstenkning. En universell lov er at det en fokuserer på, det vokser.

Eg bruker heller ikke kartlegging ut fra skjemaer. Dette betyr ikke at eg ikke jobber med sykdom, men eg oppfatter sykdom som en reaksjon på en ubalanse, ikke selve ubalansen. Min forståelse er at det er livet som setter seg i kroppen, og dette kan gi sykdom. Det gir derfor helse og løse opp i den blokkering som skaper sykdom.

Mens et vanlig helsevesen jobber ut fra punktene B – D, er mitt perspektiv fra A – C.
Som helsevesenet begynner jeg med punkt B, og herfra kan eg gå både til A og C.
A er selve årsak til ubalanse, og først når symptomet på ubalansen løser seg opp forstår vi hva denne var.
C er mønstre vi kan være fanget av. De kan være både tankemønstre, følelser og skjulte dynamikker.

Ingen mennesker er like. Ingen timer er like.

Den kartlegging som skjer kontinuerlig i timene er hvordan kundens kropp reagerer på det en snakker om. Uansett hva kunden strever med, kan en kun gå et skritt videre fra det sted en står. Og det er dette punktet eg jobber ut fra. Det gjør ikke noe om kunden har flere problemer som ikke er klarlagt fra starten av terapien, de vil dukke opp etterhvert som kunden er klar for å løse opp i det.

Vår kropp, med alle våre erfaringer vet hva ubalansen handler om. Vi selv har levd våre liv, og vi kan koble oss på den visdom som våre kropper viser oss med å lytte innoover. Å bli kjent med egen reaksjoner, bli venn med seg selv, er derfor noe som skjer gradvis.

Systemisk samtale er også en fenomenologisk metode. Fenomenologi betyr lærer om det som er. Og erfaringen er at ved å ta et skritt om gangen, ut fra det som dukker opp i samtalen, kan en forstå hva blokkeringen handler om å løse denne opp. Målet med systemisk samtale er å løse opp blokkeringen, da vil de reaksjoner blokkeringen skapte forsvinne, og en har en varig løsning.

Min faglige bakgrunn

Skolemedisin:
Sykepleier (3 år),
Psykiatrisk sykepleier (1 år),
Veileder (1/2) år,
Ex phil 1/2 år
Pedagogisk utdanning (1 år),
Master i helsefag (2 år),
Doktorgrad i folkehelsevitenskap (3 år).
Gestaltterapeut (2 år), denne utdanning er ikke skolemedisin, men Nokut godkjent.
Tilsammen 13 år med utdanning som gir studiepoeng

SE- terapeut (somatisk experiencing) deltids utdanning som gikk over 3 år. Dette er en utdanning som også leger og psykologer tar.
Traumeterapi/konstellasjoner med Marta Thorsheim (2 år deltid). Dette er en utdanning som Nav gir støtte til å ta for noen mennesker.
Traumeterapi/reconstructive med Marie Fridolf (1,5 år)
Tranforming Touch med Steve Terrell, deltidsutdanning over 2 år
QHHT Kvante healing hypnose teknikk, 1/2 år deltid.
Tilsammen 9 år med studier som gir en fordypning i det å forstå hvordan vi som mennesker fungerer.

Relevant praksis: har arbeidet 20 år ved sykepleier utdanning og vernepleierutdanning i Haugesund og Sandnes.

Merknad:
SE- terapeut er en utdanning som også leger og psykologer tar. Den er ledet av en psykolog.
Traumeterapi/konstellasjoner er en utdanning som NAV har gitt til å ta for noen mennesker.