Prinsipper for healing

Her er prinsipper for hva som skal til for at healing kan skje. Healing betyr helhet. Healing skjer når vi retter opp ubalansen eller blokkeringen som skaper symptomene. Siden kroppen fungerer som en helhet, kan det hende at den prioriterer en annen rekkefølge i healingen, enn den en velger selv. Tålmodighet er derfor viktig.

 1. Kroppen vår fungerer som en helhet.

  Dersom noe av det som er utestenges, forholder en seg ikke lenger til helhet. Og så lenge en fremholder indre splittelse kan en ikke bli hel. En ting som mange utestenger, er en forståelse om at det er livet som setter seg i kroppen. De som leter etter en fysisk årsak, mens den egentlige årsak til deres plager er i psyken, opplever ikke healing.

 2. Healing bygger på kroppens sannhet.

  Våre kroppsreaksjoner bekrefter sannhet ved at sannhet alltid gir dyp ro. Reaksjoner som stress, tankestress, indre uro, smerter, utmattelse, viser oss at noe i oss er i ubalanse.

  De tre vanligste årsaker til ubalanser og blokkeringer er:
  – tankefeil, at vi tror på noe som ikke er sant
  – følelser som er fortrengt
  – vi mangler kontakt med den sunne viljen vår.

  På samme måte som en lære å svømme, eller å sykle, kan en lære å forstå egne kroppsreaksjoner. Kun når vi er ærlige med oss selv, kan vi finne ut av våre ubalanser.

 3. Vi må lytte til den stemmen som viser oss sannhet når vi lytter til oss selv.

  Vi har alle tilgang til to bevisstheter i vår psyke: høyre hjerne bevisstheten og venstre hjerne bevisstheten.

  Den ene av dem, høyre hjerne bevisstheten, viser oss sannhet. Bruker du denne, vil du utvikle din trygge kjerne basert på egne erfaringer, slik at en kan stå i seg selv, støtt som fjell.

  Hvis du derimot lytter mest til den andre indre stemmen, den som er styrt av venstre hjerne bevisstheten, det som kalles våre overlevedeler, vil disse motivere deg til å forkaste eller utsette de handlinger som tar deg til healing. En vil her oppleve tvil og usikkerhet og tanker om at en mangler penger, en må vent til en er klar, at det er ikke sikkert det hjelper, osv.

  At vi har en stemme i oss som saboterer for oss har en naturlig forklaring. Det som er lagret i kroppen som ubalanser eller blokkering oppstod når vi opplevde noe som overveldet oss. Overlevedelene sin hensikt er å holde disse minnene borte fra vår bevissthet, slik at vi ikke overveldes på ny. Dette var nyttig når hendelsen som overvelder oss skjedde, men å gå med en ubalanse eller blokkering fører til sykdom. Vi kan løse opp i slike blokkeringer uten å overveldes på ny med profesjonell hjelp.

  Poenget er at om du lytter til feil stemme inni deg, overlevestemmen, vil en aldri oppnå healing. Tegn på at du lytter til den stemmen i deg som viser deg sannhet, er at du opplever gradvis bedring.

 4. Healing handler om å ta ansvar selv for egne ubalanser og blokkeringer

  Å ta ansvar for egne ubalanser og blokkeringer betyr ikke at vi ikke skal søke hjelp. Tvert imot tror eg at i mange situasjoner er det ikke mulig å oppnå healing uten ytre hjelp.

  Å ta ansvar for egen situasjon betyr i praksis at en stiller seg selv spørsmål som hva skal eg lære nå, hvordan kan eg selv ha skapt dette, hva trenger eg forløse eller akseptere for å komme ut av dette. Poenget er at når vi aksepterer det som er, vil det som er endre seg, og healingen er i gang. Sannhet setter oss fri.

  For å finne svar på spørsmål om våre ubalanser og blokkeringer må vi ha fokus innover. Vi må se bakover i vår egen livshistorie. Det som er uløst i oss vil skape situasjoner hvor vi gjentar følelsesdelen. Dette betyr at vi setter oss i situasjoner som skaper de samme følelser som vi trenger å forløse. Den raskeste vei for å forløse følelser er derfor å gå tilbake til første gang denne følelsen oppstod. Vanligvis barndommen.

  Når en kan kjenne i seg selv at en vanskelige oppvekst var for at en skulle lære eller forstå eller utvikle det og det, og en ikke lenger skylder på de foreldre eller andre personer som forårsaket smerten, da er en fri. Når dette er sagt er denne prosessen ikke enkel. De fleste bruker år på den.

 5. Vi må gjøre det alene, samtidig som vi ikke kan gjøre det alene.

  Det en har fortrengt, fordi det overveldet en, klarer de færreste å hente frem alene. Derfor trenger en hjelp fra noen som forstår følelser og kroppesreaksjoner, og kan romme den en er. Dersom en trygg setting mangler, og en kjenner at en kan være seg selv fullt ut, vil dette ofte blokkere for healing. For at healing skal kunne skje, må en være så avslappet at en er åpen for nye innsikter, som gir nye perspektiv på situasjonen. Ny forståelse kan gi ny handling og healing.

 6. Healing skjer kroppslig, det skjer en alkymi (kroppslig kjemisk transformasjon).

  Å bare forstå noe med tankene er ikke nok. Å bare sette ord på det som har skjedd er ikke nok. En må akseptere og erkjenne det en følte og forstå hvordan det ble opplevd når hendelsen som skapte ubalanse eller blokkering skjedde.

  Dette handler om forskjellen mellom tankekraft og hjertekraft. Tankekraft er knyttet til tankene våre, og tankene våre er styrt av venstre hjerne bevisstheten. Hjertekraft er styrt av de sanne følelsene våre, og de er knyttet til høyre hjerne bevisstheten.

  Når healing skjer fordi tankefeil rettes opp, eller fordi fortrengte følelser erkjennes eller fordi en handler i samsvar med egne behov og verdier, ikke andres, så skjer det en endring kroppslig. Det er den kroppslige endring som er tegnet på at healing skjer. Derfor må en selv åpne opp for at en selv kan romme egne følelser og reaksjoner.

 7. Healing er noe annet enn å dempe symptomer.

  Alle ubalanser og blokkeringer har en årsak. På grunn av årsaken som er en ubalanse eller en blokkering oppstår symptomer. Når vi bruker tiltak som demper symptomer, er det ikke mulig å løse opp i ubalanse eller årsak. Dette er to helt ulike fokus. Vi kan ikke oppnå healing med å dempe symptomer. Vi kan kun oppnå healing om vi løser opp årsak til symptomene.

 8. Først må vi gjenkjenne sannhet i egen kropp, deretter må vi leve egen sannhet om vil vil oppnå healing.

  Å leve egen sannhet er utfordrende av flere grunner. Det ene er at noen ganger krasjer vår sannhet med dype mønstre i oss selv. I slike situasjoner må vi først forløse de følelser som opprettholder mønsteret, Andre ganger kan vår sannhet bety å ivareta egne behov, ikke andres. Andre vil da merke at en endrer seg, og kan mislike dette. Når vi lever egen sannhet faller kroppen til ro. En kjenner i hele seg selv at dette er sannhet og riktige valg.

 9. Vi trenger økt mengde energi for å kunne gjennomføre endringer i vår kropp.

  Forskningen til Jerry Tennant viser at en normal celle trenger 25 mVolt for å fungere. Når den skal reparere seg selv trenger den dobbelt så mange mVolt, den trenger da 50 mVolt. Dette betyr at vi må ha stor nok mengde energi tilgjengelige for at healing skal kunne skje. Har vi for lav energi i kroppen, tilsvarende 10 – 15 mVolt, opplever vi en kronisk tilstand.

  Vi kan øke vår energimengde på flere måter:
  – øvelser og fokus som bygger energien
  – være sammen med mennesker som har overskudd av energi
  – noen produkter kan også øke ens energi (ex Itera frekvensmaskin, Ametyst matte, Bemer matte).

 10. Healing er ikke å gå tilbake til det som var, det er å gå videre fra der en står nå

  Hver dag vi våkner, er vi en ny versjon av oss selv. Mye har skjedd i ens liv siden årsak til ubalanse eller blokkering skjedde. Når vi healer årsak til våre plager, kommer vi et skritt videre på vår indre reise.

 11. Vi opplever motstand når vi skal endre noe i oss

  Denne motstand er en naturlig del av healing prosessen. Kroppen har et innebygd system for å opprettholde status quo, også når den tilstand vi er i ikke tjener oss. Dette systemet vil jobbe for at vi går tilbake til den tilstand som er «normal» for oss. Dette er alltid utfordring når en skal endre noe i seg selv. Vi må ta denne motstand på alvor, om vi skal lykkes.

 12. Akseptasjon av det som er, er avgjørende om endring skal kunne finne sted.

  Det en aksepterer er hva en har opplevd, hendelsen og følelsene en følte. Kun det vi aksepterer, kan vi endre. Motstand mot å erkjenne virkeligheten som den var, fordi dette smerter emosjonelt, stenger for healing.

 13. Kjærlighet og omsorg til seg selv gjør healing mulig

  Selvkjærlighet handler om å støtte og ivareta seg selv. Det handler om å lytte til egne behov, og samtidig være raus med seg selv. Å gi omsorg til seg selv handler også om å sette grenser slik at en kan ivareta egen verdighet. Vi viser oss selv og andr evår verdighet gjennom hvordan vi aksepterer at andre behandler oss.

 14. Å ha nok støtte er viktig.

  De fleste som går gjennom en healing prosess trenger ytre støtte. De trenger å snakke med noen som forstår de emosjonelle prosesser en går gjennom. De personer som selv har gått gjennom egne healing prosesser, kan bidra med håp om at utfordrende perioder går over.
 15. Siste prinsipp kan virke selvmotsigende: en må gi slipp på prosessen om healing for at healing skal kunne skje

  Dette betyr i praksis at en må ut av venstre hjerne bevisstheten og inn i høyre hjerne bevisstheten for at healing skal finne sted. Venstre hjerne bevissthet liker kontroll, målbare mål, etc. Høyre hjerne bevisstheten er mer never mind, la ting skje som de skjer.

Veavågen den 23. april 2023.