Hva betyr det å stå seg seg selv, leve sitt eget liv?

Publisert 19. mai 2024

Vår psyke er todelt. Det er mange ulike navn på disse delene. Noen kaller dem ego og sjel. Andre kaller dem høyre og venstre hjerne bevissthet. Andre igjen kaller dem ekte og falskt selv. Felles er at når en lever ut fra sjelen, fra høyre hjerne bevisstheten lever en ut det som Masterson kaller et ekte selv. En har da integrert egne erfaringer. Det er viktig å utvikle sin bevissthet, det som kalles et ekte selv av flere grunner. Her er de tre eg finner viktigst:

En bruker høyre hjerne bevissthet når en
– løser indre floker
– bygger energi
– forstår forskjell på sannhet og usannhet basert på kroppens reaksjoner.

Tabellen er utviklet av Hildur Vea. Vea har samlet informasjon om dette i mange år, fra ulike kilder. Alle har tilgang til alt som står både i høyre og hjerne bevissthet, så tabellen kan lese som hva du har utviklet og hva du kan utvikle i deg selv.

HØYRE HJERNE BEVISSTHETVENSTRE HJERNE BEVISSTHET
Den som observererDen som vurderer
Fokus er her og nåFokus er fortid og/eller fremtid
Eier ikke bekymringEr bekymret
Oppfatter helhetOpptatt av detaljer
Tar livet som det kommer Styrer livet etter tidsskjema
Aksepterer det som er uten bedømmelseBedømmer alt som riktig/galt
Åpen for muligheterBegrenset av regler, normer, 
Tenker i bilder, metaforerSpråk
Tanker – intuisjonTanker – automatiske tanker, tankestress
Primære følelser, autentiskeSekundære følelser, skjuler de primære følelser
Er en del av KosmosJeg er (adskilt fra andre), identitet, 
SystemtenkningAnalysere, kategorisere, vurdere
Kroppsfornemmelser, bare væreSkaper historier, dikter, legger til når noe mangler
Styrt av kjærlighet, aksept av det som erStyrt av frykt, overlevestrategier
Positive følelserNegative følelser
Nysgjerrig, åpen for endringLiker rutiner, struktur
Ikke lineær logikkLineær logikk
Fred (gir endorfiner)Stress (gir adrenalin) 
HealingSykdom
Bygger mer energi enn vi brukerBruker energi enn vi bygger
Sjel, indre kjerneEgo, mind
Ord som har resonans med kroppenBegreper 
Aksepterer ulike syn på tingAksepterer bare et syn på ting
Handler i øyeblikketLever i fortid og fremtid
Skaper ubegrenset potensial og mulighetEtablerer grenser for potensial og mulighet

Skifte fra venstre til høyre hjerne bevissthet kan beskrives som et skifte fra å stole mer på andre til å stole på seg selv. Når en stoler på seg selv, våger en å ta valg som andre kanskje er uenig med. Den ytre støtte er erstatte med den indre støtte.

Selve overgangen er ofte vanskelig. Personlig tror eg at metafor som omtales i bibelen om kamelen som skal gjennom nåløyet, handler om dette skifte. Fordi skifte kan ikke skje uten at en har jobbet med seg selv. Akkurat som vi må bruke tid på å lære et nytt språk, må vi også bruke tid på å utvikle vår bevissthet. Det er gjennom høyre hjerne bevissthet at vi kan oppleve kontakt med det som er større enn oss, det er gjennom høyre hjerne bevissthet at vi opplever hvordan vi som mennesker er tilknyttet hverandre.

Når skifet har skjedd er en samme person, bare noen hakk klokere. Hos de fleste skjer skifte gradvis oog uten dramatikk, men noen bråvåkner, og går i krise. Nedenfor tar eg med Mastersons kjennetegn på et ekte selv.

ET EKTE SELV ER KJENNETEGNET VED FØLEGENDE [1]

  1. Personen har kapasitet til å kjenne på alle følelser. Personen har kontakt med autentiske følelser. 
  2. Personen tar sin plass i familien, i samfunnet, det kan ivareta sine egne rettigheter. 
  3. Personen har kapasitet til å ha tro på seg selv og kunne vurdere seg selv. Er ikke avhengig av andres vurderinger og tilbakemeldinger. 
  4. Personen har selvfølelse. 
  5. Personen har evne til å håndtere følelser, kan selv løse opp i fastlåste følelser, og skygge unna det som er negativt for dem. 
  6. Personen kan holde ut forpliktelser. De gjør som de lover. 
  7. Personer er kreativ, og har evne til å gjøre endringer når det er nødvendig
  8. Personen har evne til å stå i intime nære relasjoner uten å avvise eller flyte sammen med den andre. 
  9. Personen har evne til å være alene, uten å føle seg ensom eller avvist

Personen har et Selv som er en integrert helhet, hvor de ulike deler henger sammen. Personen har utviklet en integritet i seg selv. Dette er indre stryke.

Veien hit handler om å integrere egne erfaringer i livet. Når vi integrerer følelser kjenner vi dem kroppslig. Vi kan da la energien fra følelsen passere i kroppen uten at vi overveldes. Det viktigste med denne prosessen er at den gjør det mulig for oss å gjenkjenne hva vi føler i ulike situasjoner. De følelser som vi kan akseptere og erkjenne, vil passere. Det er kun det vi stenger av for (vanligvis ubevisst), som setter seg som spenninger, uro og smerter i kroppen.

Nedenfor tar eg med Bradley Nelson sin liste over følelser. Bruk den til å sjekke hvilke følelser du er i kontakt med (= kan kjenne fysisk i kroppen). De andre følelene har en også i seg. De kan en utvikle kontakt med om en ønsker. Du kan også bruke listen når du kjenner en spenning (eller annen kroppslig reaksjon). Da kan du se gjennom listen, les den sakte og legg merke til om kroppen reagerer på noen av dem. Hvis du finner ut hvilken følelse som ligger bak spenningen, vil spenningen slippe taket.

BRADLEY NELSONKolonne AKolonne B
Rekke 1Forlatt
Sveket
Fortapt
Mangle løsning
Hatet / ikke mottatt kjærlighet
Manglende aksept
Hjertesmerte
Usikker
Glede som sjokkerer
Sårbar
Rekke 2Angst
Desperat
Avsky
Nervøs
Bekymret
Være feil
Hjelpeløs
Håpløshet
Mangle kontroll
Lav selvfølelse
Rekke 3Gråt
Mangle mot
Avvisning
Tristhet
Skuffelse
Forvirring
Forsvar
Sorg
Selvskading
Stridig
Rekke 4Sint
Bitter
Skyld
Hat
Angre på noe
Depresjon
Frustrasjon
Ubesluttsomhet
Panikk
Tatt for gitt
Rekke 5Klandre
Bekymret
Frykt
Skrekk
Irritert
Konflikt
Mangle trygg kjerne
Terror
Mangle støtte
Svak/ kraftløs
Rekke 6Ydmykelse
Sjalusi
Lengsel
Lyst
Overvelda
Stolthet
Skam
Sjokk
Uverdig
Verdiløs
Listen er ikke uttømmende, men et godt utgangpunkt for de som vil bli kjent med egne følelser i kroppen.

Å stå i seg selv, og å leve sitt eget liv betyr ikke noe annet enn aten har kontakt med hele seg selv (både høyre og venstre hjerne bevissthet), og at en har utviklet ansvar for seg selv – et ekte selv. Først da er en fri til å ta velge det liv en vil leve, fordi en er da ikke lenger styrt av de ubevisste prosesser som uløste traumerfølelser og sabotørtanker skaper i oss.

Veavågen den 19 mai 24.

Hildur Vea, PhD og Traumeterapeut


[1] Masterson, James F. 1988/1990.