Spirituell krig er annerledes enn fysisk krig

Publisert 5. juli 2023

Det er ca en måned siden det sank helt inn. Vi lever i en krig. En informasjonskrig og en spirituell krig. Disse henger sammen. Det er to motsatte forklaringer til alt som skjer. Det store spørsmålet er hvilket narrativ vi skal tro på?

Det ene narrativ hevdes av myndigheter og media. Det andre narrativet kommer fra alternative nyhetskilder. De to narrativene er så ulike som natt og dag. Og vi mennesker lever side om side i hver vår verden.

Etter mars 2020 endret verden seg. Demokrati ble byttet ut med totalitære regler. Det ble forbudt å ha meninger som avvik med det offentlige narrativet. Offentlig mobbing ble innført, og selvsagt kalte en det ikke mobbing. En stigmatiserte medmennesker med ord som konspirasjonsteoretiker, vaksinemotstander, koronafornekter. Eg husker til og med at WHO laget en veileder hvordan en skulle håndtere «slike mennesker». Det de fleste glemte i denne situasjonen var å tenke selv. Og det er akkurat dette som er poenget i en informasjonskrig og i en spirituell krig, det er å stoppe mennesker fra å utvikle evnen til egen kritisk analyse av det som skjer.

Eg har følgt Benjamin Fulford siden april 2020. Han sier gang på gang, sjekk det som påstås med det du selv ser og hører. Er det påstander om matmangel, gå i egen butikk og se om hyllene er fulle eller tomme for varer. Vi må forholde oss til den verden vi lever i. Selv brukte eg metoden på den måten at eg la merke til at ingen av de som jobbet i butikker ble smittet og syke av den nye sykdommen, og eg forstod at «pandemien» ikke kunne være så smittsom som myndigheter hevdet.

Eg hadde en annen liten privat undersøkelse sommeren 2020. Eg spurte folk eg traff følgende spørsmål: Hvor mange de kjente til som døde av selvmord, det ble den gang antatt at 5-600 mennesker tok sitt liv årlig. Eg spurte også hvor mange de kjente som var døde av influensa. Det ble den gang antatt at ca 900 mennesker døde av influensa årlig. Svarene var at de fleste kunne nevne flere som hadde tatt livet sitt, men ingen kjente til noen som var døde av influensa. Hm.

Er influensa en bløff? Mange vil her si nei, fordi de har vært syke. Men her er poenget. Ikke noen benekter at folk er influensa syke, diskusjonen handler om hva gjør folk syke? Er det virus slik myndigheter hevder, eller er all influensa en stråle syke slik Arthur Fistenberg, Lee Meerritt, og mange andre hevder. Poenget her at en kan ikke vite hva en selv mener om en ikke bruker tid på å sette eg inn i tema. Lese seg opp på et tema kalte vi det når eg holdt på med doktorgrad. Eks lese Firstenbergs bok, den usynlige regnbuen, høre på interjuer med Lee Merritt, eller andre som har meninger som avviker med det offentlige narrativet. En må sette seg inn i begge sider av en sak, om en vil danne sin egen mening.

Det er viktig å kunne skjelne mellom propaganda og sannhet, da det meste kan lages troverdig på data/TV. Mens en før trodde at det en så med egne øyne var tilfelle, vet de fleste våkne i dag at denne perioden er over. Det er ikke lenger slik at selv om noe vises på TV, så er det sannhet. Vi har i dag myndigheter over hele verden som snakker om demokrati (leppe service), mens de samtidig utfører handlinger som ligner et totalitært samfunn.

Den spirituelle krigen handler ikke om en tror på Gud eller ikke. Den spirituelle krigen handler om hvordan vi forstår at vi som mennesker fungerer, og vår helse er blitt slagmarken. Er det slik at vaksiner beskytter oss mor sykdom, slik de fleste tror. Eller er sannheten motsatt som forskningen til Paul Thomas viser (en kohort undersøkelse): at de som ikke tar vaksiner er mye friskere enn de som tar vaksiner. Hvem pusher vaksiner? er det uavhengige forskere eller er det de som selger vaksiner. De som har lest FHI sin historie vet at FHI ble startet med en million kroner, en gave i 1929 fra en som selger vaksiner (Rockefeller foundation). (Faktasjekk selv: søk opp FHI`s historie).

Evnen til å navigere i en spirituell krig handler både om evnen til å stille gode spørsmål, men også evnen til å undersøke ting i dybden, helt til en forstår det en undersøker og kan lande i sin egen sannhet. Slike studier tar tid, og en kan bare ta inn en bit om gangen. Ingen mennesker tar inn informasjon mot sin vilje. Vi må med andre ord selv åpne opp for å undersøke to sider av en sak, om vil unngå å bli offer for propaganda.

Innenfor mitt fagfelt, psykisk helse, har det lenge pågått en slags spirituell krig. Diskusjonen her er om medisiner er løsningen når en har det vanskelig, eller om medisiner virker mot sin hensikt. Gang på gang har en vist at mennesker med psykiske helseplager blir friske om de opplever støtte og å bli rommet som den de er, selv om det kan ta noe tid. I Norge har psykiater Trond F Aarre, 2018, skrevet en bok som tar et oppgjør med psykiatrien i forhold til diagnoser, standarisering og medisinbruk. Psykiater Kelly Brogan, USA sluttet å gi sine pasienter medisiner, hennes bok heter: ei deg selv. Og det er akkurat dette den spirituelle krigen handler om, hvorvidt mennesker tillater at de kan bli kontrollert av andre eller om de vil selv ha kontroll over eget liv.

En bok som nylig kom ut med Thomas Meyer har sett på hva som skjer i auraen til mennesker etter at de tok stikket. Han har samlet informasjon fra 50 klarsynte. Det Meyer skriver er urovekkende for noen av de som tok stikket. Den gode nyhet er at en kan rette dette opp, om en velger å gjøre det. En må da både rense den fysiske kroppen, samt jobbe med seg selv for å løse det som gjorde at en den gang stolte mer på andre enn seg selv. Finne frem kompasset sitt (kontakt med kroppen sin) om en mangler denne kontakten. Mayer undersøkelse viste at selv om mennesker selv sa de ikke merket endring, så klartsynte tydelig at auraen var annerledes hos de som tok stikket. Det som var ny kunnskap for meg var at den tok opp hva som skjer med sjelen etter døden. Hos noen ble det vanskelig å gå videre inn i lyset. Tema er alvorlig og viktig, og kjenn etter på egen resonans om du skal kjøpe og lese boken. Boken heter: Covid Vaccines from a spiritual perpective, 2022.

Thomas Mayer brukte også konstellasjon som metode for å undersøke stikket. Innsikten til en av de som deltok i konstellasjon er følgende (min oversettelse):

» Kovid vaksinen ser ut til å være et angrep på menneske og menneskets tilknytning til det guddommelige. Vi møter nå valget i forhold til hvilken vei en ønsker å gå: veien som gir kosmisk orden og harmoni med det som lever på jorden, eller veien mot totalitær materialisme, hvor vi blir standarisert og bestemt over av andre, noe som leder til en perfekt maskin eksistens hvor vi skal være lykkelige. En mellom posisjon eksterer ikke lenger».

Den spirituelle krigen har flytte slagmarken fra et sted langt borte fra oss, til vår egen psyke. Den spirituelle krigen handler om vårt forhold til sjelen vår. Med andre ord vårt forhold til oss selv. Når vi har kontakt med sjelen vår, har vi kontakt med den vi er og med kroppen vår. Sjelens energi beveger seg i kroppen, og jo åpnere forhold vi har til egen kropp, jo åpnere forhold har vi til vår sjel.

Sjelskraft eller hjertekraft er noe mennesker utvikler. Når en velger denne veien, lærer en også automatisk å forstå sannhet basert på egne kroppsreaksjoner. Dette er mulig fordi kroppen reagerer både på sannhet og usannhet. Lever en usannhet opplever de fleste spenninger, uro, smerter, betennelser og andre plager. Når en lever sannhet faller kroppen til ro. Også om sannheten smerter.

Hjertekraft er mye sterkere enn tankekraften. HeartMath I USA, som forsker på hjerte, har funnet at hjertekraft er 60 ganger sterkere enn tankekraften. Og målt med elektormagnetiske instrument fant de at hjertekraften er 5000 ganger sterkere enn tankekraften. Det er logisk at de som ønsker å innføre agenda 21, et totalitært samfunn, hvor myndigheter bestemmer alt, ikke ønsker at mennesker skal ha større kraft enn de selv har. Vi husker alle Gandi. I følge David Hawkins var hans energifrekvens var ca 600, mens det britiske imperiet hadde en energifrekvens på under 200. Gandi vant kampen, og det britiske imperiet måtte forlate India. Læringen til oss er at alle som hever sin energifrekvens kan bidra til å bekjempe at vi blir et totalitært samfunn. Vi kan heve vår energifrekevns ved å løse oss fra det som holder frekvensen nede (forløse følelser, forløse traumer).

Det er vår evne til å stoppe opp å undersøke når noe skurrer, som viser oss selv hvem vi er. Noen er våkne, andre sover en tornerosesøvn. Noen tenker: gi meg fred, eg orker ikke forholde meg til alt et galne som skjer i verden. Slike tanker kan skyldes at en er totalt likegyldig eller at en er overveldet av følelser. Er en overveldet av følelser, er det mulig å søke hjelp for å komme ut av denne tilstanden.

Det sterkeste våpen i en spirituell krig er hjertekraften. De tanker vi har om noe, gir oss følelser og følelsene manifesteres i vår hverdag. Dersom en er styrt av frykt, har en langt mindre kraft enn om en er styrt av sannhet og kjærlighet. Og det er her nøkkelen ligger. Ingen kan ta frykten fra et annet menneske, en må selv transformere denne energien. En kan heller ikke bekjempe andres fryktbaserte handlinger med å gå i konfrontasjon. Det vi gir oppmerksomhet til vokser. Dette er en universell lov. Og som en parantes på akkurat dette: Det er mange år siden eg sluttet med å gi penger til tiltak som vil bekjempe noe. De universelle lovene overstyrer alltid den gode motivasjon som ligger bak slike innsamlinger.

Slik eg ser det befinner vi oss i en spirituell krig knyttet til vår helse og sjelskraft. Vi blir alle satt på prøve og må ta valg som får konskvenser først og fremst for oss selv.

Ingen kan vekke andre, en må selv ta de grep som må til for å undersøke og selv finne frem til hva en mener. Jo flere som søker sannhet, jo større mulighet har vi som samfunn for å lykkes
– med å skape en verden som er fri for mennesker til å reise hvor de vil, og
– som er fri for mennesker til å mene hva de vil, og
– leve som de vil,
så lenge de ikke skader andre.

Ønsker du å leve i et land ala Kardemomme by eller ala Agenda 21. Vi velger dette selv med våre handlinger. Når krigen skjer i vår psyke, er det vår bevissthet som skal utvikles.

Kardemommeloven:
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Hvis vi utvider kardemomme loven til å gjelde alt liv på jorden, mennesker, dyr, planter, vann, jorden, slik at vi bevarer og ikke ødelegger det som skaper liv, kan den kanskje brukes.

Veavågen den 5.juli 2023.
Hildur Vea, PhD.

Det narrativ som media og myndigheter hevder:
Vi ble i 2020 rammet av et virus, det er kjempefarlig, alle må ta vaksiner både for å beskytte seg selv og andre. Det er så farlig når pandemien plutselig bryter ut, at våre myndigheter må gi fra seg styringsretten til WHO, FN, WEF.

Det narrativ som alternative kilder hevder:
Ingen har så langt påvist at pandemiviruset eksisterer, derfor er agendaen en annen. Det som skjer er agenda 21. Denne handler om at en elite vil ta kontroll over hele menneskeheten. Dette forsøker de å gjøre med å skremme folk til å ta en injeksjon som inneholder graphen oxid, et stoff som gjør en mottakelig for å motta informasjon over eteren, slik at mennesker blir lettere å kontrollere.

Det vi ser er en spirituell krig – hvor mennesker selv velger sin skjebe (ja takk eller nei takk til alle stikk som tilbys), som transhuman eller menneske. Dette handler om menneskets sjel, og om meneskets evne til å utvikle de evner som er iboende i oss.

En av forskjellene mellom de som takker ja og de som takker nei til stikk handler om at de som takker nei kjenner på seg at noe ikke stemmer med det narrativ som myndigheter og media presenterer. De stoler av den grunn med på egne innstikter enn den oppfordring som er fra myndigheter og media.

Når vi lytter til vår sjel, snakker ikke den til oss lik andre mennesker gjør. Den gir oss informasjon i form av fornemmelser, bilder, drømmer, ser tegn i naturen eller hverdagen. Vi kjenner det på oss når vi handler i samsvar med den vi er, i samsvar med sjelen. Grunnen til at vi har en spirituell krig er at det ikke er mulig for eliten å ta makt og kontroll over de som vet forskjell på løgn og sannhet baseer på egne kroppsreaksjoner. De som har utviklet sjelskontakt, kjenner seg selv, og forstår hvordan de selv, andre mennesker og samfunnet fungerer, bruker sin makt på en måte som er positiv for alle. Natural law (naturens lov) viser oss at det vi gjør ut fra frykt, skaper kaos og øker egen frykt på sikt. Det vi gjør ut fra kjærlighet, skaper indre fred og fyller oss med mer av livets goder. Dette er lov om tiltrekning, det en sender ut (fra underbevisstheten) det manifesteres i eget liv.

En av tegnene på at vi er i en krig er at mennesker som har meninger som avviker med myndigheter og media sensureres, og noen blir også drept. Særlig har mennesker som kombinerer informasjon om innhold i stikk med innstallering av fem G blitt slått ned på. Alternative kilder vil her hevde at dette skyldes at befolkningen ikke vil ha disse elektroniske senderne hvos de forstod hvor farlige de var for helsen. Anbefaler de som ikke er oppdatert om strålefarer om å lese Arthur Firstenbergs bok om den usynlige regnbuen, 2018.

Som doktor i folkehelsevitenskap forstod eg ganske tidlig at den informasjon myndigheten gav oss om pandemien ikke stemte. Eg har derfor fra starten av lest alternative nyheter. Disse nyheten er, som andre nyheter, både informative og misvisende. Det er like mye propaganda og fryktinnskapende informasjon her som i vanlig media. Mitt ståsted i dag er at det er lett å la seg fange av alt det galne som skjer der ute. Og verden er crazy for de som søker mening og sannhet i avgjørelser som fattes.

Fokus vårt er å burke det som skjer der ute, til å forstå hvem vi er, og hva vår oppgave er. Det er like galt å trekke seg helt vekk som å la seg bli oppslukt. Vi har alle noe vi skal lære. Vi har alle noe vi skal gjøre. det handler for alle om personlig utvikling.