Prinsipper for healing

Publisert 26. april 2023

Her er prinsipper for hva som skal til for at healing kan skje. Healing betyr helhet. Healing skjer når vi retter opp ubalansen eller blokkeringen som skaper symptomene. Siden kroppen fungerer som en helhet, kan det hende at den prioriterer en annen rekkefølge i healingen, enn den en velger selv. Tålmodighet er derfor viktig.


 1. Kroppen vår fungerer som en helhet. Dersom noe av det som er utestenges, forholder en seg ikke lenger til helhet. Og det er akkurat dette som er utestengt og avvist i oss, som en trenger å integrere for å bli hel.

  En vanlig grunn til at vi mangler helhet er splittelser som oppstår fordi vi har opplevd situasjoner som har overveldet oss. Men, andre ganger skaper vi selv avvisning av deler i oss selv med fraser som: eg tror kje på det. Det er stor forskjell på å ikke tro på noe som en har undersøkt og funnet ut at dette ikke kan være riktig, og det å ikke tro på noe som en mangler personlig erfaring med. Det første kan være dyp sannhet, og det å leve denne tro styrker en selv. Den andre kan være en usannhet og en svekker en selv med å leve ut fra dette tankesettet.

  Et vanlig blindspor er å lete etter en fysisk årsak, mens den egentlige årsak er i psyken, da det er livet som setter seg i kroppen, og følelser fra livets hendelser en trenger å bearbeide.

 2. Healing bygger på kroppens sannhet. Våre kroppsreaksjoner bekrefter sannhet ved at sannhet alltid gir dyp ro. Reaksjoner som stress, tankestress, indre uro, smerter, utmattelse, viser oss at noe er i ubalanse.

  De tre vanligste årsaker til ubalanser og blokkeringer er:
  – tankefeil, at vi tror på noe som ikke er sant
  – følelser som er fortrengt
  – vi mangler kontakt med den sunne viljen vår. På samme måte som en lære å svømme, eller å sykle, kan en lære å forstå egne kroppsreaksjoner. Kun når vi er ærlige med oss selv, kan vi finne ut av våre ubalanser.

  Når en forstår at kroppen vår kan skille sannhet fra usannhet, og en tar denne kunnskap på alvor blir det enklere å ta valg i hverdagen.

 3. Vi må lytte til den stemmen som viser oss sannhet når vi lytter til oss selv. Alle har to bevisstheter i psyken: høyre hjerne bevisstheten og venstre hjerne bevisstheten. De fungerer som to motsatte stemmer inni oss, helt til vi har integrert dem. Den ene stemmen viser oss sannhet, den andre kan ikke skille mellom sannhet og usannhet. Dersom en ikke kan skille mellom disse to stemmer inni seg selv, og lytter til feil stemme, den som ikke skiller sannhet fra usannhet, oppnås ikke healing. Tegn på at du lytter til den stemmen i deg som viser deg sannhet, er at du opplever gradvis bedring.

  Healing er å integrere disse to, slik at vi fungerer som en laserstråle. Når de ikke er integrerte har vi tvilstanker, sabotørtanker, indre stress med andre ord. Ved å ta tak i våre kroppslige plager, og spørre oss selv – hva kan dette skyldes, kan vi finne frem til tanker som en trenger å endre, følelser en trenger å erkjenne og handlinger en trenger å gjøre.

 4. Healing skjer når en tar ansvar for egne ubalanser og blokkeringer. Å ta ansvar dette ansvar betyr ikke at en ikke skal søke hjelp. Tvert imot, i mange situasjoner er det kun mulig å å oppnå healing i en trygg relasjon.

  Å ta ansvar for seg selv kan bety at en stiller seg selv spørsmål, ser innover. Ex hva skal eg lære nå, hvordan kan eg selv ha skapt dette, hva trenger eg forløse eller akseptere for å komme ut av dette. Når vi aksepterer det som er, vil det som er endre seg, og healingen er i gang. Sannhet setter oss fri.

  Ofte må en se bakover i egen livshistorie for å finne årsak til ubalanser og blokkeringer. Vi har en ledetråd fordi det som er uløst i oss gjør at vi setter oss i situasjoner som skaper de (samme) følelser vi trenger å forløse. Vi kan derfor ta utgangspunkt i de situasjoner, tanker, følelser eller hendelser som gjentar seg selv.

  Den raskeste måte for å forløse følelser er å gå tilbake til første gang denne følelsen oppstod. Vanligvis barndommen. Når en aksepterer at en vanskelig oppvekst skjedde fordi det var noe en skulle lære eller forstå eller utvikle skjer healing. Når en ikke lenger skylder på foreldre eller andre som forårsaket smerten, da er en fri. Når dette er sagt er denne prosessen ikke enkel. De fleste bruker år på den.

 5. Vi må gjøre det alene, samtidig som vi ikke kan gjøre det alene. Vi fortrenger følelser automatisk og ubevisst når en overveldes. Kroppen husker at en var overveldet. Og kroppen vil ubevisst og automatisk beskytte en mot ny overveldelse. Derfor er det vanlig at en ikke klarer å hente frem det som er fortrengt alene. En trenger hjelp fra noen som forstår følelser og kroppesreaksjoner, og som kan romme dette i egen kropp. På denne måten utvikles evnen til å selv romme egne følelser.

  For at healing skal kunne skje, må en være så avslappet at en er åpen for nye innsikter, som gir nye perspektiv på situasjonen. Ny forståelse kan gi ny handling og healing. For de fleste betyr dette at en tar museskritt i prosessen med å romme egne følelser.

 6. Healing skjer kroppslig, det skjer en alkymi (kroppslig kjemisk transformasjon). Å bare forstå noe med tankene er ikke nok. Å bare sette ord på det som har skjedd er ikke nok. En må akseptere og erkjenne det en følte og forstå hvordan det ble opplevd når hendelsen som skapte ubalanse eller blokkering skjedde.

  Dette handler om forskjellen mellom tankekraft og hjertekraft. Tankekraft er knyttet til tankene våre, og tankene våre er styrt av venstre hjerne bevisstheten. Hjertekraft er styrt av de sanne følelsene våre, og de er knyttet til høyre hjerne bevisstheten. Healing skjer når tankefeil rettes opp, og når fortrengte følelser erkjennes. Det skjer også når ivaretar egne behov og verdier, og slutter med å sette andre foran seg selv. Dette er dype mønstre i mange, derfor er det ikke alltid enkelt å endre dette. Det er den kroppslige endring som er tegnet på at healing skjer. Dette betyr en må en selv kjenne på følelser og reaksjoner i kroppen.

 7. Healing er noe annet enn å dempe symptomer. Alle ubalanser og blokkeringer har en årsak. På grunn av årsaken som er en ubalanse eller en blokkering oppstår symptomer. Når vårt fokus er på det som demper symptomer, finner vi ikke årsaken. Dette er to helt ulike fokus. Vi kan kun oppnå healing om vi løser opp årsak til symptomene.

 8. Når en gjenkjenner sannhet i egen kropp, og lever sin egen sannhet oppnås healing. Å leve egen sannhet er utfordrende av flere grunner. Det ene er at noen ganger krasjer vår sannhet med dype mønstre i oss selv. I slike situasjoner må vi først forløse de følelser som opprettholder mønsteret, Andre ganger kan vår sannhet bety å ivareta egne behov, og at en setter grenser, og sier nei i situasjoner en før sa ja. Andre kan mislike dette. Det er ikke uvanlig at de som lever egen sannhet trigger de som foretrekker å leve i roller, bak masker, (og vice versa).

  Når vi lever egen sannhet faller kroppen til ro. En kjenner i hele seg selv at dette er sannhet og riktige valg.

 9. Vi trenger økt mengde energi for å kunne gjennomføre endringer i vår kropp. Forskningen til Jerry Tennant viser at en normal celle trenger 25 mVolt for å fungere. Når den skal reparere seg selv trenger den dobbelt så mange mVolt, den trenger da 50 mVolt. Dette betyr at vi må ha stor nok mengde energi tilgjengelige for at healing skal kunne skje. Har vi for lav energi i kroppen, tilsvarende 10 – 15 mVolt, opplever vi en kronisk tilstand. Vi kan øke vår energimengde på flere måter:
  – øvelser og fokus som bygger energien
  – være sammen med mennesker som har overskudd av energi
  – noen produkter kan også øke ens energi (ex Itera frekvensmaskin, Ametyst matte, Bemer matte).

 10. Healing er ikke å gå tilbake til det som var, det er å gå videre fra der en står nå. Hver dag vi våkner, er vi en ny versjon av oss selv. Mye har skjedd i ens liv siden årsak til ubalanse eller blokkering skjedde. Når vi healer årsak til våre plager, kommer vi et skritt videre på vår livs reise.

 11. Vi opplever motstand når vi skal endre noe i oss. Denne motstand er en naturlig del av healing prosessen. Kroppen har et innebygd system for å opprettholde status quo, også når den tilstand vi er i ikke tjener oss. Dette systemet vil jobbe for at vi går tilbake til den tilstand som er «normal» for oss. Dette er alltid utfordring når en skal endre noe i seg selv. Vi må ta denne motstand på alvor, om vi skal lykkes. Her trenger en støtte.

 12. Akseptasjon av det som er, er avgjørende om endring skal kunne finne sted. Det en aksepterer er hva en har opplevd, hendelsen og følelsene en følte. Kun det vi aksepterer, kan vi endre. Motstand mot å erkjenne virkeligheten som den var, fordi dette smerter emosjonelt, stenger for healing.

 13. Kjærlighet og omsorg til seg selv gjør healing mulig. Selvkjærlighet handler om å støtte og ivareta seg selv. Det handler om å lytte til egne behov, og samtidig være raus med seg selv. Å gi omsorg til seg selv handler også om å sette grenser slik at en kan ivareta egen verdighet. Vi viser oss selv og andre vår verdighet gjennom hvordan vi aksepterer at andre behandler oss. Å bite urett i seg gjør en utmatta. Å ikke si fra fordi en er konfliktsky, skaper egentlig nye konflikter i relasjoner. Da mange trigges av den uærlighet og falskhet som en konflikt sky person kan ha. Kun sannhet setter en fri.

 14. Å ha nok støtte er viktig. De fleste som går gjennom en healing prosess trenger ytre støtte. De trenger å snakke med noen som forstår de emosjonelle prosesser en går gjennom. De personer som selv har gått gjennom egne healing prosesser, vet at det er håp, og at utfordrende perioder går over.

 15. Siste prinsipp kan virke som en selvmotsigende: en må gi slipp på prosessen om healing for at healing skal kunne skje. Dette betyr i praksis at en må ut av venstre hjerne bevisstheten og inn i høyre hjerne bevisstheten for at healing skal finne sted. Venstre hjerne bevissthet liker kontroll, målbare mål, etc. Høyre hjerne bevisstheten er mer never mind, la ting skje som de skjer.

Veavågen den 26. april 2023.

Delt i nyhetsbrev 1/23.