Hvem passer samtaleterapi for?

Publisert 30. mars 2023

I denne artikkel belyses hva en kan oppnå med samtale terapi på Sofia Senteret.

MÅLET
Sofia betyr din indre visdom. Målet for samtalen er at den hjelpesøkende skal utvikle indre visdom.

Visdom er forståelse vi henter i oss selv, til forskjell fra informasjon og kunnskap som er forståelse vi henter utenfor oss selv når vi tar utdanning, leser bøker, går på kurser, etc. Visdom er knyttet til egne erfaringer. Visom oppstår når vi oppdager noe nytt med oss selv. Det er ens indre forståelse som er fundamentet i trygg kjerne modellen. Vår trygge kjerne består av våre egne integrerte erfaringer.

HVA KAN ENDRES?
Vi må først forstå hvordan vi som mennesker fungerer før vi kan endre det vi ønsker å endre. Vi har tre måter endring kan skje på: tanker, følelser og handlinger. Når våre liv er styrt av plager eller vi ikke får til å skape det liv vi vil leve kan dette skyldes:
# at vi tror på og lever i samsvar med usannhet (lever en livsløgn)
# at vi bærer på uforløste følelser som skaper ubalanser, plager, symptomer, sykdommer
# at vi handler slik at vi svekker oss selv.

En av univserets lover er prinisppet om årsak og effekt. Alle plager har en årsak, og alle årsaker/ubalanser har en effekt. Skal vi få til endring er det årsaken som må endres. Det er en del forvirring her, og mange tror at de kan løse sitt problem med å jobbe med symptomene og plagene, som er effekten av årsaken.

De fleste vil jo helst hjelpe seg selv, så hvorfor er dette så vanskelig. Årsaken er at årsak til plagene våre ligger i den ubevisste del i psyken. Det er hit vi må gå om vi vil endre våre liv. Men siden denne er ubevisst for oss, klarer vi ikke å gjøre dette alene.

NÅR RELASJONER SMERTER
Noen ganger er det relasjoner som smerter. Vi kan fanges ulike skjulte dynamikker.

En dynamikk er at en snakker forbi hverandre, forstår ikke hverandre. Person A søker å bli bekreftet gjennom følelser, en vil FØLE seg forstått av den andre. Person B er ordenes konge, og kan ikke forstå følelser. Dette skaper en uutholdelig situasjon for person A, mens person B ofte ikke forstår hva som er problemet.

Modell laget av Hildur Vea, Mars 23.

I slike situasjoner har person A tre valg: Bli, endre seg eller gå. Samtaleterapi i slike situasjoner er å støtte den hjelpesøkende til å avklare hva de selv egentlig ønsker basert på egne kroppsreasjoner (kroppslig sannhet).


De andre dynamikkene har til felles at de er skjult for de som er fanget av dem:
a) foreldre – barn fellen
b) offer – overgriper dynamikk
c) symbiose
d) er innviklet og bærer en annen person sin energi, problem, sykdom, ansvar, følelse eller oppgave.

Det er ikke alle som er fanget i en skjult dynamikk, men dette er mye vanligere enn de fleste er klar over.

BLI KJENT MED EGEN PSYKE
Vår psyke er todelt. Disse to delene har mange ulike navn:

Høyre hjerne bevissthetVenstre hjerne bevissthet
Sjel
Feminin energi
Hjertekraft
Hjerte
Emosjonell

Her er psykens sunne deler, de gir oss valg. De er opptatt av sannhet, og kan se virkeligheten som den er. De støtter oss til valg som styrker oss på sikt.
Ego
Maskulin energi
Tankekraft
Hode
Mental

Her er psykens overlevdedeler, de ser ikke virkeligheten som den er. De kan pushe oss til valg som svekker oss på sikt.
Hildur Vea, 2023.

Skal en forstå seg selv må en bli kjent med begge bevisstheter, slik at en får integrert dem til en enhet (til en laserstråle). Ellers vil ens energi og tanker gå i ulike retninger, og ofte i motsatte retninger. Vi kaller dette for tankekaos, indre uro, stressa, finner ikke ro, klarer ikke å slappe av. Energien er her ofte som en vannspreder, en er uten kraft og de som er rundt en blir våte (de merker at en lett blir trigga, lett fanget i konflikter, lett frustrert, lett overvelda av følelser, lett sliten).

SABOTØRENE I PSYKEN
Overlevdeler er egentlig sabotører for oss fordi de skjuler sannhet for oss, og dermed kan en lett ta valg som en senere angrer. Overlevedeler sin oppgave er å skjerme oss fra smerte. Dette betyr i praksis at de holder en borte fra den smerte som kan transformeres (alkymi) for å gi den løsning en søker.

Det er avgjørende viktig å kunne skille mellom sunne deler og overlevedeler i seg selv, fordi dert er kun når en søker sannhet (= de sunne delene) at en kan finne varig løsning som styrker en selv.

Mennesker fanget i overlevedelene vil søke hjelp, uten å ta imot hjelp, på samme tid. Dette er også et av de skjulte mønstre i psyken.

Overlevedelen sier: prøv det senere, virker kanskje ikke, dette har en ikke krefter til, eller penger til, eller tid til, eller 1000 andre sabotørtanker som gjør at en ikke kommer i gang. En får derfor ikke startet prosessen med å endre tanker, transformere følelser og starte med nye handlinger.

Siden alle har sterkt fungerende overlevedeler, trenger en støtte til å forstå hva som skjer. Erfaring fra systemisk arbeid viser oss gang på gang at det ikke er som vi tror.

All endring skjer innenfor en ramme av sannhet og omsorg (kjærlighet). Sannhet er noe som kroppen gjenkjenner gjennom resonans. Kun ens egen kropp vet hva som er sannhet knyttet til egne erfaringer. Tegn på sannhet bekreftes kroppslig, vanligvis med dyp ro eller at problemer løser seg eller dempes. Vår omsorg for oss selv gjør at en holder fokus, en bruker den tid en trenger, en lærer det en trenger å lære for å hjelpe seg selv.

Dersom en ikke har utviklet evne til å gjenkjenne sannhet basert på kroppens reaksjoner, og heller ikke klarer å gi omsorg til seg selv, elske seg selv, kan dette lærer sammen med en terapeut som har utviklet disse egenskapene. Denne læringen skjer gjennom resonans (hjertekraften).

HVEM PASSER SAMTALETERAPI FOR
Mange søker hjelp når en er fastlåst i slitenhet, smerter, uro, eller andre følelser. Når en trenger å snakke med noen om overgrep, kriser, traumer, eller konflikter. Eller når en har mistet noe(n) i livet sitt: mennesker, jobb, helse.

Når vi ser på menneskets utvikling, den prosess vi alle går gjennom, passer samtaleterapi for de som vil forstå seg selv, bli kjent med seg selv, utvikle de egenskaper som er iboende i mennesket, lære om sannhet i kroppen, om de universelle lover som styrer både mennesker og samfunn.

Hildur Vea, PhD, 2023

Det tok en tid før eg forstod at traumearbeid og selvutvikling er to sider av samme sak. Når vi forløser spenninger og smerter i kroppen får vi automatisk selvutvikling. Vi får en støtte kroppslig forståelse for oss selv, fordi alle varig forløsning av spenning og smerte skjer gjennom økt bevissthet.

Hildur Vea, PhD, 2023.

Spiritualitet er et ord som betyr ulike for ulike mennesker. Min forståelse av spiritualitet er at denne øker når menneskets bevissthet øker. Spiritualitet er en kroppslig forening av med våre bevisstheter. Det skjer både en forening mellom høyre og venstre hjerne bevissthet, men også en forståelse av hvordan disse energiene manifesteres i kroppen. Spiritualitet er kroppslig med andre ord.

Å bare forstå energier uten å forstå kropp er å mangle jording. Siden en av to komponenter mangler, mangler en også indre kraft. Og da får en ingen utvikling av visdom.

Både terapi reisen og den spirituelle reisen skjer når en møter det en trenger å endre i seg selv (tanker, følelser, handlinger).

Velkommen til samtaleterapi til systemisk samtale. Systemisk samtale er individ rettet, men om nødvendig kan vi inkluderer systemer som går ut over enkelt individet, som generasjonstraumer og systmemiske konflikter på arbeidsplasser.

Tenk deg at det tar 6 mnd eller 3 år å komme tilbake til balanse. tenk 3 år frem fra i dag. Hvor mange år vil du da trolig ha glede av at du valgte å ta tak i det som du trengte å endre i deg selv?

Eg tok selv dette valget 45 år gammel og 49 år gammel var eg helt frisk. Har hatt utrolig energi hver dag siden. Dette er mitt livs magi, fordi eg var så syk at eg ikke orket å være i samme rom som andre mennesker, det ble for mye for meg.

Veavågen den 30 mars 2023. Hildur Vea, PhD.