Teoriknagger som trygg kjerne modellen bygger på

Publisert 17. mars 2023

Sofia betyr visdom. Denne visdom er knyttet til en indre helhetsforståelse, basert på vår forståelse av oss selv og verden, en visdom som vi tilegner med å møte oss selv, på godt og vont, samt med å leve vår sannhet.

Bakgrunn

Denne modellen er utviklet basert på kunnskap fra en rekke utdanninger og 14 års erfaring som psykoterapeut. Modellen viser hvordan en kan bygge en trygg kjerne som gjør at en kan fungere som en helhet.

Som mennesker er vi påvirket av ubevisste prosesser. Derfor er det mange mennesker som
@ lever i samsvar med andres verdier – ikke egne,
@ som ivaretar andres behov – ikke egne,
@ som bruker sin tid slik andre forventer – ikke ut fra eget ønske.

Mange glemmer rett og slett å spørre seg selv hva en selv ønsker, hva egne behov er, hvem en selv er. Dette skaper indre uro og spenninger, ubalanser og stress i en selv. Det tapper mennesker for energi når det ikke er rom for at de kan få være den de er. Rammer (forståelser) som er for trange, skaper smerte på samme måte som å gå på fjelltur i for trange sko.

Når det er rom for oss som den vi er, er vi kreative, vi forstår det som skjer, vi ser løsninger, og vi kan stå på uten å bli trette. Sofia senterets trygg kjerne modell viser trinnene en går gjennom når en tar tilbake kontroll over eget liv.

Trinnene i trygg kjerne modell

Den trygge kjerne som skapes er essensen av egne erfaringer. Man utvikler den trygge kjernen med å gå gjennom trinnene:

Start selv
Definere det som er i ubalanse, hva en ønsker å endre i seg selv

Utforske
Dette skjer i en ramme hvor det er rom for å være den en er, slik at en kan møte egne følelser, egne tankemønstre, egne vansker som de er. Kun når en kan møte det som skaper vansker i ens liv kan en løse dette.

Alkymi
Når en ser det som er, skjer en endring. Noe løser seg i kroppen, det skjer en kjemisk endring i kroppen, en alkymi. Den reaksjon som skjer viser oss en sannhet om oss selv, en kroppslig sannhet.

Praktisere
For at endring skal skje, må vi praktisere ny viten. Vi må leve den innsikt som vi fikk i alkymi. Vi må leve det som er VÅR sannhet, om denne skal manifesteres i våre liv. Vi må selv erstatte gamle tankemønstre med nye, ingen andre kan gjøre dette for oss.

Trygg kjerne
Denne består av den visdom en har ervervet gjennom alkymi og praksis. Det finnes nå en rekke sannheter i ens egen kjerne, som er basert på egne erfaringer.

Før eg går inn på detaljer som gir en dypere forståelse av selve modellen, vil eg presentere byggeklosser som er fundamentet (teoretisk forankring) for modellen.

Hvem passer Sofia senterets trygg kjerne modell for.

Når den trygge kjernen er på plass vet vi hvem vi er, vi har kontakt med våre følelser, vi kan kjenne på kroppens reaksjoner hva som er rett valg, og vi stoler på egne vurderinger. Vi søker utfordringer og vokser med oppgaver, vi vet hva meningen er med våre liv, og vi har en dypere forståelse for oss selv og andre. Vi vet at som menneske har vi tilgang til to bevisstheter, det som kalles hode og hjerte språket, eller venstre og høyre hjerne bevissthet, og vi har integrert disse til en kraft, vi fremstår som en helhet.

Når den trygge kjernen ikke er på plass er vi stressa, livet er styrt av plager, vi trigges lett, og det vi opplever stressende eller vanskelig gjentar seg. Vi kan være stuck i en følelse, eller et dyps mønster som vi ikke ser hvordan vi skal komme oss ut av. Ofte har en deler i seg som vil ulike ting, vil motstridende ting, noe som er forvirrende. Ofte beskrives dette som sabotørtanker, tankekaos eller indre kaos. Noen blir kontrollfriker, perfeksjonister. Andre blir pleasere, matryrer eller ofre. Så lenge en mangler kontakt med egen trygg kjerne, har en ikke annet valg enn å spille roller, bære masker, skjule seg bak fasader i det offentlige rom. Men noe inni vet hele tiden, at en ikke er ærlig. Sofia senterets trygg kjerne modell gir en forståelsesramme ut av et indre kaos.

For å bygge den trygge kjernen må vanlivis alkymi skje flere ganger. Den trygge kjernen består utelukkende av egne erfaringen, den består av sannhet i eget liv.

Innsikter og teori trygg kjerne modell bygger på (kort forklart)

1. Hjertekraft og helse. Vi har to kilder til kraft i oss selv – tankekraft og hjertekraft. Hjertekraft er en indre (kosmisk) kraft. Hjertekraften er sterkere enn tankekraften. Skal du ha kraft nok til å komme tilbake til balanse etter sykdom og kriser eller til å skape ditt drømmeliv, trenger du utvikle kontakt med din indre trygge kjerne og hjertekraften.

2. Vi løser ubalanser med å søke innover. Sofia senterets trygg kjerne modell sin tilnærming er å fokusere innover i psyken, og om mulig løse opp det som skaper ubalansen. Når en finner kroppslig sannhet skjer en alkymi.

3. Det er viktig å kunne gjenkjenne forskjell mellom hjertekraft og tankekraft fordi hjertets bevissthet (høyre hjerne bevisstheten) er åpen for det som er, mens tankekraften (venstre hjerne bevissthet) stenger ute det som avviker fra etablerte måter å forstå noe på. Vi er derfor kun åpne for nye og sanne løsninger når vi fungerer ut fra hjertekraften. Sanne løsninger er kun det som løser ubalansen som skaper våre plager.

4. En bygger en trygg kjerne med å møte seg selv på en sannferdig måte. Uansett hva som har skjedd i våre liv, dersom vi overveldes vil kroppen reagere på en bestemt måte. Reakjsonen som aktiveres er en fight, flight eller freeze reaksjon i nervesystemet. Slike reaksjoner forsvinner ikke av seg selv, men det er mulig å løse dem opp. Men vi må selv gjøre det. Hadde det vært slik at tiden leger alle sår, ville de floker som skjedde i barndommen ha løst seg opp når en ble voksen. All forskning viser at dette ikke skjer. Det er først når en begynner å lytte til seg selv, og ta valg basert på egne behov, egne innsikter at en merker at plager løser seg opp.

5. Som mennesker trenger vi nok livskraft til å skape endring når vi er syke (Jerry Tennants forskning). Er nivået vi har av livskraft for lavt, er vi stuck, og utvikler kronisk sykdom. Vi kan bruke denne informasjonen, og tenke motsatt. At uansett hva som plager en selv, kan en øke sin livskraft for å hjelpe seg selv. Enkle metoder for å øke livskraften er å lytte til seg selv, bruke teknikker som gir indre ro, ta i bruk egne ressurser, fjerne de floker som tapper en for energi, si nei og ikke ja når en mener nei.

6. Når en sammenligner folkehelserapporten i Norge 2018 og ACE studien ser vi at våre folkehelsesykdommer er identiske med de plager som oppstår når en har en vanskelig barndom. Med andre ord ubearbeida hendelser fra barndommen kan gi kroniske og dødelige sykdommer hos voksne. Det er aldri for sent å hjelpe seg selv.

7. Vi må selv ønske en endring, om endring skal skje. Vanligvis er årsak til vår ubalanse ubevisst for oss, da det ofte går lang tid fra den livshendelse som skaper ubalansen til vi merker ubalansen i form av plagsomme reaksjoner. Hos de fleste mennesker er det vanligvis flere lag med ubalanser som har hopet seg opp, når en søker hjelp. En søker vanligvis hjelp når en ikke orker å bli styrt av sine plager lenger. Og dette er et godt utgangspunkt for samtaleterapi.

Innsikter og teori trygg kjerne modellen bygger på (mer utfyllende forklaring)

1. Hjertekraft og Helse

Hjertekraft og helse. Vi har to kilder til kraft i oss selv – tankekraft og hjertekraft. Hjertekraft er en indre (kosmisk) kraft. Hjertekraften er sterkere enn tankekraften. Skal du ha kraft nok til å komme tilbake til balanse etter sykdom og kriser eller til å skape ditt drømmeliv, trenger du utvikle kontakt med din indre trygge kjerne og hjertekraften.

Når vi er påkoblet den kosmiske kraft har vi tilgang til hjertekraften. HeartMath I USA har målt forskjell mellom kraften våre tanker har og kraften våre sanne følelser har. De brukte EKG (hjerte) og EEG (hjerne). De fant at hjertekraften er 60 ganger sterkere enn tankekraften, og når de målte den elektromagnetiske kraften (eget måleinstrument) fant de at hjertekraften er 5000 ganger sterkere enn tankekraften. Å lære å koble om fra venstre hjerne bevissthet (tankekraft) til høyre hjerne bevissthet (hjertekraft) er derfor sentralt i trygg kjerne modellen. Den som er terapeut/hjelper møter den hjelpesøkende ut fra den tilstand som høyre bevisstheten gir. På den måten kan den hjelpesøkende lettere selv komme over i denne bevissthet.

Trygg kjerne modell er knyttet til helse fordi når mennesker ikke har kontakt med seg selv, men sin trygge kjerne, gir dette helsetrøbbel på ulike måter. Å si til mennesker som er syke, utmatta, har kronsike smerter, eller en annen alvorlig sykdom at de kan snu denne situasjon med å lytte til seg selv, kan oppleves provoserende. Det kan vekke følelser som håpløshet, hjelpeløshet og sinne. Eller at den smerte som en egentlig vil bli kvitt, kan komme tydligere frem når en har fokus innover. Likevel er dette eneste løsning om en vil løse opp i egne ubalanser.

Ansvaret for at en selv skal bære ansvaret for å ta seg tilbake til helse, kan føles uoverkommelig. Husk da på alle store reiser begynner med et første skritt. Og tenk hvilken kraft menneske har som har gjort denne reisen. Se deg rundt, du finner dem overalt.

Et viktig fokus i modellen er å lære å forløse følelser. Når dette skjer skapes alkymi. Dette er en forløsning som endrer oss. 3 ting må skje samtidig for at alkymi kan skje: 1) vi kan knytte følelse til hendelse (biografi), vi vet hvilke(n) følelser som forløses, og vi kan kjenne hvordan følelsen uttrykkes og forløses i kroppen.

Et viktig begrep i modellen er forståelsen av hva kroppslig sannhet er. Kroppslig sannhet er en kroppslig reaksjon som oppstår når en tenker eller forstår sannhet. Derfor er en egenskap som er viktig for alle mennesker å lære. men vi må leve sannhet for å utvikle evne til å gjenkjenne sannhet i egen kropp. Den kroppslige reaksjonen kan være en spontant bevegelse, en uro eller spenning som blir borte (som å skru av en bryter), eller en kjenner på varme eller lettelse eller glede.

2. Vi løser ubalanser ved å fokusere innover

Vi løser ubalanser med å søke innover. Sofia senterets trygg kjerne modell sin tilnærming er å fokusere innover i psyken, og om mulig løse opp det som skaper ubalansen. Når en finner kroppslig sannhet skjer en alkymi.

I trygg kjerne modell er vår psyke og fysiske kropp integrert til en helhet. Når ubalanser oppstår kan disse manifesteres både i vår fysiske kropp og i vår psyke. De fleste ubalanser har sin normale årsak. Vanligvis skyldes dette livets hendelser som kan være smertefulle selv om de er normale. Ved å fokusere innover i oss selv kan forstå hva våre ubalanser handler om. For å få dette til er det avgjørende at vi kan koble oss på hjertekraft eller høyre hjerne bevisstheten.

Det er helt logisk at de som ikke har erfart at de selv kan løse opp i egne floker, er skeptiske til at dette kan skje. De fleste av oss tror bare det vi erfarer. Noen mennesker er villige til å gå ut av komfortsonen og prøve noe nytt. Dette er de som lykkes. Andre mennesker har en psyke som avviser det meste av ideer som kan bli foreslått som hjelp. Uansett hvor en er, er det kun fra dette sted en kan gå videre.

Ingen kan lede mennesker gjennom trygg kjerne modell mot den andres vilje. Endring kan kun skje i oss om vi selv åpner opp for dette. De mennesker som ikke vil møte egen smerte, egne floker, passer ikke trygg kjerne modellen for. Det å fortrenge plager, ikke tenke på dem, er ikke det samme som å løse dem. Det å dempe plager med mat, rus eller piller er ikke det samme som å løse dem. Kun når en løser det ubalansen handler om, vil plagene som ubalansen skaper dempes eller forsvinne.

Det er alltid en årsak til at en ubalanse oppstår. Når ubalansen har oppstått, vil den manifesteres i kroppen eller psyken, eller begge steder. Anna Luise Kirkengen sin doktorgrad lærte meg mye om hvordan kroppen snakker gjennom symptomene og plagene våre. Dette pirret min nysgjerrighet til å søke inn over etter årsaken, slik at en kunne løse opp i ubalanser. Eg har i dag mer enn 20 års erfaring på at dette er mulig.

Sofia senterets trygg kjerne modell sin tilnærming er å fokusere innover i psyken, og om mulig løse opp det som skaper ubalansen. Når en finner kroppslig sannhet skjer en alkymi. Dette skjer vanligvis når vi fungerer ut fra høyre hjerne bevisstheten. I neste avsnitt kan du lese mer om hva som menes med høyre og venstre hjerne bevissthet.

3. Høyre og venstre hjerne bevissthet

Det er viktig å kunne gjenkjenne forskjell mellom hjertekraft og tankekraft fordi hjertets bevissthet (høyre hjerne bevisstheten) er åpen for det som er, mens tankekraften (venstre hjerne bevissthet) stenger ute det som avviker fra etablerte måter å forstå noe på. Vi er derfor kun åpne for nye og sanne løsninger når vi fungerer ut fra hjertekraften. Sanne løsninger er kun det som løser ubalansen som skaper våre plager.

Vår psyke består av ulike lag, og det er ulike måter å dele denne inn på. Denne modellen legger til grunn våre to bevisstheter, venstre hjerne bevissthet og høyre hjerne bevissthet.

David Hawkins er psykiater, han har 2 doktorgrader, og hans forskning er en modell om hvordan vår psyke utvikles. Denne utviklikng illustreres i en trinnmodell. Vi har oppgaver vi må løse på hvert trinn. Når oppgaven er løst, oppstår nye utfordringer på neste trinn. De laveste trinn, opp til frekvens 200 er venstre hjerne bevissthet. Trinnene fra 200 og oppover er høyre hjerne bevissthet. David Hawkins bruker begrepet energifrekvens. Dette kan vi forstå som en form for indre kraft. Jo høyere energifrekvens et menneske fungerer ut fra, desto mer indre kraft har mennesket.

Hawkins sier at vi når vi fungerer ut fra ego delen i oss, eller vår venstre hjerne bevissthet, er en ikke i stand til å skille sannhet fra usannhet. Dette skyldes at vårt forsvar og våre overlevedeler er her en dominerende kraft, og disse delene søker ikke sannhet. Tvert imot er deres funksjon å beskytte oss mot indre smerte og ubehag.

Her er David Hawkins: kart over bevisstheten. For meg personlig er dette kartet viktig. Når eg var syk og møtte veggen, forstod eg to ting. Det ene var at eg var fanget i mitt ego (venstre hjerne bevisstheten). Det andre var at eg selv kunne ta meg ut av dette «fangenskapet».

Selv om både tankekraft og hjertekraft har evne til å endre energi i atomer, det som i denne modellen kalles alkymi, viser forskningen til HeartMath at hjertekraften har mye mer kraft tilgjengelig når en trenger at alkymi skal skje. Og i neste avsnitt skal vi utdype akkurat dette, behovet for nok energi for at endring skal kunne finne sted.

StartVenstre hjerne bevissthet
Mennesker som trenger/søker hjelp for å komme mer i balanse lever vanligvis sine liv ut fra venstre hjerne bevisstheten. Her er en lett stuck, og det kan være vanskelig å se hvordan en kan hjelpe seg tilbake til balanse.
UtforskeHøyre hjerne bevissthet.
Vår høyre hjerne bevissthet åpner for nye perspektiver. Dermed er det lettere å oppdage hva våre ubalanser kan handle om. Vi må gå ut av vår daglige bevissthet, og inn til det sted hvor vi kan utforske oss selv utenfra. Dette gir tilgang til et helhetlig og dypere nivå.

Vårt daglige bevissthet er styrt av ego. Denne er ikke nøytral. En av oppgaven den har er å beskytte oss mot det som vekker ubehag. Med andre ord vil denne bevissthet skåne oss for den informasjon vi trenger for å sette oss selv fri.
AlkymiSkifte fra venstre hjerne bevissthet til høyre hjerne bevissthet
Transformasjonen som her skjer er en kroppslig endring. Noe skifter inni oss. Dette skifte skjer både i psyken og i kroppens kjemi. Endringer kommer når vi erkjenner en sannhet om oss selv. Det er skifte fra usannhet (som gav plager) til sannhet (som gir dyp indre ro). Over tid når den trygge kjernen utvikles, vil en samtidig få en overgang hvor en fungerer mindre fra venstre hjerne bevissthet og mer fra høyre hjerne bevissthet.
PraktiserePraktisere leve ny erkjennelse, ny sannhet
For at den endring som er startet skal bli varig, må vi integrere denne i vårt liv. Det vi gjør her er å leve vår sannhet, og når vi gjør dette fungerer vi ut fra høyre hjerne bevisstheten.
Trygg kjerneHer er venstre hjerne bevissthet integrert i høyre hjerne bevissthet
Den trygge kjerne består av våre egne sanne erfaringer. Jo flere runder vi har gått med å forløse ubalanser, jo større er den trygge kjernen. Prosessen med å skape denne kjernen har lært oss å lytte til oss selv, ivareta egne behov, og teknikker forå forløse fortrengte følelser.

De gode ting er at vi trigges stadig sjeldnere, og trigges vi vet vi hvordan vi løser dette opp. Vi lever vi det liv vi ønsker å leve. Vi kan ta valg basert på kroppens reaksjoner både om rett og galt, men også om retning og mening i livet.

4. Kronisk stress er uløste fight, flight eller freeze reaksjoner

En bygger en trygg kjerne med å møte seg selv på en sannferdig måte. Uansett hva som har skjedd i våre liv, dersom vi overveldes vil kroppen reagere på en bestemt måte. Reakjsonen som aktiveres er en fight, flight eller freeze reaksjon i nervesystemet. Slike reaksjoner forsvinner ikke av seg selv, men det er mulig å løse dem opp. Men vi må selv gjøre det. Hadde det vært slik at tiden leger alle sår, ville de floker som skjedde i barndommen ha løst seg opp når en ble voksen. All forskning viser at dette ikke skjer. Det er først når en begynner å lytte til seg selv, og ta valg basert på egne behov, egne innsikter at en merker at plager løser seg opp.

Stress beskrives i skolemedisin som å ha en aktivert fight, flight eller freeze reaksjon i nervesystemet. Når noe skjer vil vår kropp automatisk reagerer på denne måten. Dersom vi ikke får rommet det som skjer, vil den uløste reaksjonen lagres i kroppen. Man får da en blokkering i kroppens energitilførsel (livskraften sirkulerer ikke som den skal), og over tid vil denne ubalanser skape stress, plager og sykdom.

Selv om tiden går er det mulig å låse opp egne blokkeringer. Det er noen ganger mulig å løse opp i dem uten at vi vet eksakt hva de handler om, men vanligvis må vi forstå hva det handler om for at alkymi skal skje. Blokkeringer løsner når vi knytter sammen det som har skjedd med vår reaksjon på det som skjedde og kan kjenne på denne reaksjonen/følelsen i kroppen.

Våre stressreaksjoner viser oss at vi har ubalanser, men de viser oss ikke hva ubalansene handler om. Her er noen vanlige forklaringer:
# Det som skjedde, som ikke skulle ha skjedd. Det er dette vi kaller kriser, traumer, ulykker, skillsmisser, mobbing, tapssituasjoner. Ytre hendelser som svekker oss. Vanligvis skjer disse i en relasjon.
# Det som ikke skjedde, men som en trengte at hadde skjedd. Dette er omsorgssvikt og mangel på dekning av emosjonelle behov. Alle trenger å føle at de er ønska, elska, blir tatt vare på, får støtte, blir sett som den en er, og støtte til å være seg selv. Når dette ikke skjer, kan det skape mange svært vanskelige følelser, og den emosjonelle utvikling kan stoppe opp. En kan da ha en voksen kropp, men når en trigges fungerer en som et barn.
# Det skjedde ikke noe, og det var det som skjedde. Dette handler om når en ikke opplever noe vanskelig direkte rettet mot seg selv, men atmosfæren i hjemmet er spent og anstrengt. Noen ganger er en vitne til vold og krenkelser mot andre, uten at en kan gripe inn og stoppe dette. En fanges i en hjelpeløs situasjon, og siden en ikke selv er direkte i involvert i det som skjer, oppstår det ikke kroppslige følelser. En slik oppvekst gir ikke direkte følelser/fysiske reaksjoner i kroppen, men en får mye tankespinn.
# Det som skjedde med andre, som ikke klarte å bære sin smerte. Dette er når en ubevisst identifiserer seg med andres avspalta smerte eller problem. Dette kan skje både innenfor familier, men også med kolleger, eller folk en ikke kjenner. Innviklinger med andre merkes ved at en ikke forstår hvorfor en har de vansker/prolemer/sykdomer en har og det at en ikke klarer å komme ut av situasjonen. Innviklinger avdekkes og løses i konstellasjoner.

Prosessen med å kunne bygge en trygg kjerne som voksen skjer gjennom å møte egne ubalanser, og forløse de følelser som har vært fortrengt knyttet til disse. Uansett hva som overvelder oss, aktiveres en fight, flight eller freeze reaksjon i nervesystemet. Når slike reaksjoner vedvarer lenge etter at hendelsen som skapte reaksjonen er avsluttet, viser dette oss at vi bærer på uforløst stress. Slike reaksjoner forsvinner ikke av seg selv, men det er mulig å løse dem opp.

Fight, flight reaksjoner er styrt av det sympatiske nervesystemet. Typiske reaksjoner er knyttet til økt energi i kroppen: Økt hjerteaktivitet – hjertebank, økt pust – puster raskere, økt uro, økt spenning, mangler stopp knapp, tankestress, konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker. Andre reaksjoner på vakt, klarer ikke slappe helt av, Indre uro, indre kaos, begynner på ting uten å fullføre, bekymret, angst, frykt, nervøs, anspent, smerter, puster overfladisk. Er ofte overvelda av følelser, sårbar, emosjonell.

Freeze reaksjoner er styrt av det parasympatiske nervesystemet. Typiske reaksjoner er at det er for lite energi tilgjengelig. De organer som berøres sitter under mellomgulvet: tarmer, organer som lever, nyre, bukspyttkjertel, magesekk, galleblære, kjønnskjertler og føttene. Andre tegn er at en blir en tanketom, hjelpeløs, handlingslammet, håpløshet, avmakt, fryser lett, svimmel, kvalm, kommer ikke i gang med ting. En fungerer på et vis i det daglige, men kan ikke hjelpe seg selv ut av den blokkeringen. Ved freeze er det vanlig at en stoler mer på andre enn seg selv, en gir ansvar for valg til andre, føyer seg, tilpasser seg også når en er uenig, er sliten, utmattet. Mange sier de mangler start knapp. En mangler ofte kontakt med egne følelser, blir mental, følelseskald, fungerer stort sett fra halsen og oppover, lite kontakt med egen hjertevarme.

5. En må ha nok energi tilgjengelig til at endring (alkymi) kan finne sted

Som mennesker trenger vi nok livskraft til å skape endring når vi er syke (Jerry Tennants forskning). Er nivået vi har av livskraft for lavt, er vi stuck, og utvikler kronisk sykdom. Vi kan bruke denne informasjonen, og tenke motsatt. At uansett hva som plager en selv, kan en øke sin livskraft for å hjelpe seg selv. Enkle metoder for å øke livskraften er å lytte til seg selv, bruke teknikker som gir indre ro, ta i bruk egne ressurser, fjerne de floker som tapper en for energi, si nei og ikke ja når en mener nei.

Jerry Tennant har studert hvordan kroppens celler fungerer i forhold til energi. Det vi alle vet er at kroppens celler fornyer seg selv hele tiden, derfor trenger vi energi til å bygge nye celler. Når vi er syke trenger vi også energi til å gjenopprette balansen i oss selv. Og kroppen trenger også energi for å drifte kroppen, både holde alle funksjonene i gang, men også kvitte seg med avfallsstoffer. Jerry Tennant har gjort et dypdukk i forhold til hvor mye energi våre celler trenger til ulike funksjoner. Her er hans funn:

– en celle trenger 25 mVolt for å opprettholde normal funksjon
– en celle trenger 50 mVolt for å reparere seg selv

Hvis kroppen kun har tilgjengelig 15 mVolt, er vi trette, og han vi kun tilgjengelig 10 mVolt er vi syke. De som strever med kronisk sykdom er ofte stuck her.

Tennant sier:
«En kan ikke kurere kronisk sykdom uten å sette inn nok elektroner til å oppnå -50 mVolt. En trenger også nødvendig rå materiell til å lage nye celler, og til å fjerne toksiner eller infeksjoner som vil ødelegge de nye cellene. En kan ta all medisin en vil, en kan ta så mange operasjoner en ønsker, men en vil ikke bli frisk før en har 50 mVolt, har rett råmateriell og er fri for toksiner». 

Dette er viktig kunnskap også for de som vil bygge en trygg kjerne. Kroppen trenger nok energi til at endringen kan skje. Dette handler også om oksygen, og kan forklare hvorfor teknikker som øker ens pusteevne er så virksomme.

Kroppens celler trenger oksygen for å fungere. Tilgjengelig oksygen er helt nødvendig for at kroppen skal kunne omforme fettsyrer til glucose, og da produseres den energiform kroppen trenger som heter ATP. Når kroppen har nok oksygen kan den produsere 38 ATP for hver enhet fettsyre den transformerer. Når kroppen mangler oksygen, produseres bare 2 ATP for hver enhet fettsyre som omformes. Mangel på oksygen og energi henger sammen, en kan ikke skille dem fra hverandre.

Oksygen har også betydning for at vårt immunsystem skal fungere optimalt. Vi har alle i kroppen trillioner av mikroorganismer. Disse er inaktive så lenge vi har nok oksygen. Når oksygen innholdet faller, kan disse mikroorganismene våkne opp, og en blir syk.

I følge Tennant kan vi som mennesker tilføre eller tappe hverandre for energi. Dette skyldes at energi alltid flytter seg fra høyere til lavere frekvens. Dette gjør at de som velger et yrke hvor de er hjelper, har et ekstra ansvar for å bygge sin egen energi sterk. En trenger høy grad av energi (livskraft) for å hoilde seg selv frisk, og samtidig dele sin energi med hjelpesøkende (ubevisst prosess). Det som Tennants forskning viser er her et viktig prinsipp i trygg kjerne modell, fordi den hjelpesøkende kan få overført energi fra hjelper slik at de får høy nok energi til at alkymi kan finne sted.

Det er ikke slik at alle tapper seg selv for energi når en hjelper andre. Dersom en fungerer ut fra høyre hjerne bevisstheten, vil en bygge energi både i seg selv og sammen med den en skal hjelpe. Dersom en hjelper derimot fungerer ut fra venstre hjerne beivisstheten, vil en tappe sin energi. Derfor er kunnskap om våre to bevisstheter helt essensiell kunnskap for hjelpere.

6. Skyldes våre folkehelsesykdommer og andre sykdommer ubearbeida følelser?

Når en sammenligner folkehelserapporten i Norge 2018 og ACE studien ser vi at våre folkehelsesykdommer er identiske med de plager som oppstår når en har en vanskelig barndom. Med andre ord ubearbeida hendelser fra barndommen kan gi kroniske og dødelige sykdommer hos voksne. Det er aldri for sent å hjelpe seg selv.

Hvordan oppstår ubalanser i kroppen. Vanligvis merker vi ikke hva som skjer som forårsaker ubalansen. Det vi merker er plagene våre. Og, plagene våre er ikke selve ubalansen, de er en REAKSJON på ubalansen. Det er lett å blande kortene her, og tror at det er reaksjonen på ubalansen som er utfordringen en må løse. Men, en kan kun bli fri fra plagene, ved å løse opp i det som skaper ubalansen (som skaper plagene).

Noen år tilbake gjorde eg en overraskende oppdagelse. I forberedelsen til et foredrag søkte eg opp informasjon om folkehelsesykdommer i Norge. Eg la straks merke til at det var noe kjent med listen. Den var nemlig nesten identisk med en forskningsrapport, ACE studien som kom i 1998. ACE studien viser at flere traumer en opplevde i barndommen, jo vanligere var det at en fikk en kronisk lidelse som voksen.

Tabellen nedenfor har to kolonner. Den første som heter folkehelserapporten 2018 viser de sykdommer som er vanlige folkehelsesykdommer i Norge. Den andre kolonnen viser de sykdommer som ACE studien undersøkte. De fant at jo flere traumer og vansker i oppvekst en opplevde, jo større var risikoen for å bli syk som voksen.

Folkehelserapporten 2018ACE studien 1998
Rusproblemer
Psykiske lidelser
Muskel- og skjelettsykdommer
Overvekt – fedme
Rusproblemer
Psykiske lidelser
Selvrapportert dårlig helse
Overvekt – fedme
Sykdommer:
Hjerte- og karsykdommer
Kreft
Diabetes,
Kols
Demens 
Sykdommer:
Hjerteinfarkt
kreft
Kronisk lungesykdom
Skjelett fraktur
Lever sykdom. 

At hendelser i barndommen kan gjøre en syk som voksen er vansklig å forstå for mange. Det er lett å tenke at det skjedde for så lenge siden, ikke påvirker en i dag. Samtidig vet vi at det som er uforløst, forblir uforløst helt til vi selv løser dette opp.

Ingen andre enn en selv kan endre ens tankemønster.
Ingen andre enn en selv kan forløse fortrengte følelser.
Ingen andre enn en selv kan løsrive seg fra usynlige lenker som
# det å bære andres energier (fra familie, kolleger, ukjente),
# eller bli fanget i andres dynamikker (symbioser, offer- overgriperdynamikk, mor-barn fellen).

DU MÅ GJØRE DET ALENE, MEN DU KAN IKKE GJØRE DET ALENE.
Den indre reisen kan vi kun starte selv.
Og en må selv ville ha endring i livet sitt.

7. En må selv ville ha en endring i livet

Vi må selv ønske en endring, om endring skal skje.Vanligvis er årsak til vår ubalanse ubevisst for oss, da det ofte går lang tid fra den livshendelse som skaper ubalansen til vi merker ubalansen i form av plagsomme reaksjoner. Hos de fleste mennesker er det vanligvis flere lag med ubalanser som har hopet seg opp, når en søker hjelp. En søker vanligvis hjelp når en ikke orker å bli styrt av sine plager lenger. Og dette er et godt utgangspunkt for samtaleterapi.

Sofia senterets trygg kjerne modell bygger på en tenkning om at vi har alle svar vi søker inni oss. Vårt fokus er derfor innover. Vi lærer gradvis å bli kjent med oss selv som mennesker. Målet med det indre arbeidet, er å oppleve transformasjon. Dette er en form for alkymi – en kjemisk prosess som skjer kroppslig, og som gjør at vi merker endringen som skjer når ubalanser rettes opp.

Kilder:

[1] David R Hawkins, 1995/2004. Power vs force. The hidden determinants of human behavior. Side 52-53.

[2] Doc Childre og Howard Martin, 1999, The HeartMath solution s 33-34.

[3] Gregg Braden, 2008, The spontaneous healing of belief. Side 60.

[4] Jerry Tennant, 2015, Healing is voltage. Cancer`s on/off switches: polarity. Fra side 26.

[5] Jerry Tennant, 2015, Healing is voltage. Cancer`s on/off switches: polarity. Fra side 28.

[6] Doc Childre og Howard Martin, 1999, The HeartMath solution s 33.

[7] https://www.fhi.no/publ/2018/fhr-2018/

[8] Felitti, VJ; Anda, RF; Nordenberg, D; Williamson, DF; Spitz, AM; Edwards, V; Koss, MP og Marks; JS (1998). Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults. Am J Prev Med 1998;14(4). Side 245 – 258.