Hva skal til for å skape alkymi

Publisert 17. mars 2023

Livet er fullt av paradokser. Her er et av dem: vi må gjøre en ting om gangen samtidig som vi må gjøre de rette tingene på en gang.

Skal vi lykkes med å transformere våre liv, SKAPE ALKYMI, må vi møte oss selv som hele mennesker. Vi må samtidig jobbe fysisk og psykisk om vi vil lykkes. Her er noen tema som også er viktige når en bygger sin egen trygge kjerne.

MAT: En må ha fylt opp kroppen med rett næring, slik at endring er mulig. Hvis kroppen mangler de rette byggestener, kan dette hindre alkymi. Spis mest mulig økologisk, så blir det mindre toksiner å rense ut.

DETOX: Ha så ren indre kropp, (detox), som mulig, ellers vil kroppen bruke energi på å rense kroppen istedenfor å bruke energien på alkymi. Bruk den/de rensemetoder som passer deg.

NOK LIVSKRAFT: En trenger nok energi/livskraft til at endring er mulig. Forskning til Jerry Tennant viser:
# en celle trenger 25 mVolt (energi) for å fungere normalt.
# Når cellen skal reparere seg selv, trenger den 50 mVolt. Altså dobbelt så mye.
# Hvis kroppens celler kun har tilgjengelig 10- 15 mVolt, har en en kronisk tilstand, som en ikke kommer ut av.
Mangler en energi må en selv skape denne. En selv vet om en gjør de rette tingene, fordi da vil energien øke gradvis. En blir stadig bedre selv om det går langsomt.

Tennants forskning viser at vi trenger ekstra med energi (50 mVolt) når vi skal få til varige endringer. Noe av denne energi kan overføres gjennom resonans fra en teraepeut/hjelper med høy grad av livskraft, eller dersom en deltar i en gruppe som har høy energifrekvens. Både fysiske møter og online grupper virker.

STØTTE: en trenger et støttende miljø. Dette kan være de som har vært gjennom samme prosess og forstår de reaksjoner som oppstår underveis i prosessen. Det viktigste en trenger er imidlertid et miljø eller et sted hvor en kan være den en, uten å bli dømt eller kritisert eller avvist. Har en ikke dette sammen med de en bor sammen med er det viktig å ha et slikt sted en kan oppsøke. Hvis de en omgås ikke tror på at en kan ta tak i seg selv, og latterliggjør slike forsøk, må en bruke viljen til enten å overse deres yttringer eller en kan droppe kontakten med dem mens en foretar endringen. Husk ditt liv handler ikke om hva andre tror og mener, men og hva du selv tror og mener.

PROGRAMMERING: Mennesker er programmerbare, og det er viktig å være oppmerksom på hva en fyller sin bevissthet med. Alt som har liv, har bevissthet og dette har også en energifrekvens. Dersom en fyller sitt liv med mennesker og innhold som har lav energifrekvens (mørke, frykt) er det vanskelig å ikke la seg påvirke (bli programmert) av dette. Vi må med andre ord selv aktivt søke opp de miljøer og det innhold som støtter den energifrekvens vi selv ønsker å leve i samsvar med (lys, sannhet).

DYPT ØNSKE OM EN ENDRING: En lunka holdning til endring gir et lunka resultat. Et sterkt ønske om endring inneholder den kraft som er nødvendig for at endring skal finne sted. Min erfaring er at det er veldig vanskelig å få til endring når ens energilagre (frekevns) er for lav, Ex utmattelse, fatgue, ME. I slike situasjoner trenger en lære å bygge livskraft.

Eg var selv utmatta i 2007. Eg valgte da å endre livet mitt: jobbet eg med meg selv (tibetanske riter hver dag i 2 år, yoga og qigong hver uke 2,5 år), samt jobbet daglig med psyken. Det tok 3-4 år å bygge opp energilagre fra utmattelse til strålende overskudd. Har ikke en dag vært utmatta etter dette. Er du syk eller utmatta nå, tenk 3 år frem, hvor gammel er du da? Hvis du velger å endre livet ditt i dag, og holder fokus hver dag i 3 år, hvor mange år vil du da ha glede av denne endringen? Hemmeligheten med slike valg er at en kommer ikke tilbake til der en var, en kommer tilbake til et liv som er mye bedre. Husk endring er kun mulig:
# om en er villig til å endre livet sitt
# en må ha støtte og forstå hva en skal endre
# en må holde ut til endringen (alkymi) har skjedd.

Vi søker visdom og hjertekraft når noe ikke er som vi ønsker. Det menneskelige er å først søke lykken i den ytre verden, dette holder en på med til en forstår at skal en finne lykke, må en søke innover. En finner kun visdom og hjertekraft når en er nysgjerrig på seg, lytter til seg selv, og blir kjent med nye sider i seg selv. En finner ubalansene som må transformeres gjennom det som trigger en og gjennom følelser og tanker som går på repeat.
For å lykkes trenger vi å forstå hva det vi vil endre handler om.
Metaforisk: hvis taket lekker, nytter det lite å skifte vinduene.
Slik er det også med psyken.

ALKYMI skjer kun når vi løser opp i årsaken.
Effekten av årsak er vår ubalanse, våre symptomer og problemer.
Vi skaper selv våre ubalanser, ofte ubevisst.
Dette er en god ting, fordi det vi selv skaper, kan vi selv endre. Er det en relasjon som er vanskelig, kan vi vanligvis få til den endring en søker uten å innvolvere andre. Når vi havner i kriser, kan vi forløse følelsene og beholde ro, selv om ingen av de fysiske ting som skapte krisen er endret. Sanne følelser kan forløses.

Vår forståelse av oss selv er rammen som skaper våre liv.

Den kunnskap Sofioa senteret bygger på er basert på en rekke studier, og en rekke klientmøter hvor vi sammen har utforsket hva som fungerer, hva som skal til for å skape alkymi. Teori og praksis hånd i hånd med andre ord. Dette har vist meg noen knagger eg forstår som sannhet (du må selv sjekke om dette er sannhet for deg).

  1. Det er nesten aldri som vi tror. Det er når kroppens alkymi skjer, at vi forstår at noe er sannhet.
  2. Kroppen bekrefter sannhet (sanne tanker, sanne følelser) med dyp ro eller alkymi. Vi kan derfor bruke kroppens reaksjoner som kompass når en skal hjelpe seg selv tilbake til balanse.
  3. Det er kun når vi aksepterer og erkjenner våre primær følelser at alkymi skjer.
  4. En må ut av offer posisjonen om en skal få til endring i eget liv. I en offerposisjon tenker en at andre må gjøre meg frisk, eg kan ikke gjøre det selv. Men uansett hva som plager en, kan en alltid få et bedre liv om en tar grep og endres innenfra. Det er kun en selv som kan endre egne tanker, egne forståelsesramme.
  5. Om vi skal lykkes med å endre oss, må en vise seg selv at en er dønn seriøs. En bruker viljen til den endring en selv klarer å gjennomføre, og søker hjelp med de ting en ikke klarer selv.
  6. De fleste må lære nye måter å tenke på, tilegne seg en ny forståelsesramme om de vil komme tilbake til balanse. Vårt sinn er kun åpen for det vi forstår. Vi skaper vårt liv og våre plager ut fra den forståelsesramme vi har. Vi må selv bruke viljen til å lære det en trenger å lære.

FORLØSE FØLELSER.
I vår psyke har vi tilgang til to bevisstheter, høyre og venstre hjerne bevisstheten. Vi kaller disse delene også for tankene og hjertets forståelse, eller ego og sjel/selv delen i oss. Det er viktig å kunne skille mellom disse to delen i seg selv, om en vil forløse fortrengte følelser.

Hva er følelser: Sanne følelser (primær følelser) er en reaksjon på noe som har skjedd. De kan knyttes til vår biografi. Når vi forløses sanne følelser er det tre deler som skjer samtidig:
1. Vi forstår hvilken situasjon som skapte følelsene
2. Vi må vite hvilken eller hvilke følelser hendelsen skapte i oss
3. Følelsen forløses kroppslig, vi må kjenne på energien som følelsen(e) har i kroppen når de forløses.

Når vi overveldes, vil psyken spalte vekk de sanne følelsene. De lagres i kroppen og skaper ubalanser i oss helt til de forløses. Samtidig som denne avspaltning skjer, utvikles det som kalles overlevedeler. Hensikten til overlevedeler er å holde borte de sanne følelsene fra bevisstheten. Overlevedeler produserer sabotørtanker og andre følelser som vanligvis går på repeat, uten at en klarer å løserive seg fra dem. Derfor kalles disse følelsene for sekundære følelser. Hensikten til seksundøre følelser er å skjule de sanne følelser. Med andre ord hjelper det ikke å snakke om eller kjenne på seksuendære følelser, dette bare smerter. Derfor er det viktig at en selv eller den en søker hjelp hos kan skille mellom primære og sekundære følelser. Det er kun når vi aksepterer og erkjenner våre primær følelser at alkymi skjer.

INDRE KAOS
Noen ganger skjer det som overvelder oss emosjonelt over tid. Dette kan være at vi står i en vanskelig relasjon til foreldre, venner, kolleger. For å håndtere situasjonen utvikler vi deler i oss som kalles overlevdeler. Deres jobb er å holde borte det som skremmer oss, det som smerter oss, det som skaper ubehag i oss.

Overlevdeler er aldri bra for oss, da de holder vår egen sannhet borte fra oss. De kan være vanskelige å oppdage, fordi de kan fremstå som vår egen identitet. Ex kontrollfriker, de som søker perfeksjonisme, pleasere, de som er martyrer, de som skal redde andre, de som alltid er ofre (alltid andres fei). Overlevedeler kan også være ting vi gjør som for noen er normale sunne handlinger, mens for andre er overlevdeler. Ex aldri ha noe en skal gjøre, trening, yoga, rusmidler, tilhøre en sekt/trossamfunn, ta utdanninger. Overlevedeler kan fremstå som deler i oss med egen bevissthet. De har ikke samme fokus, som våre sunne deler har. Vår sunne deler skaper helhet, de samler vårt fokus og vår energi slik at det blir som en laserstråle. Våre overlevedeler tar oss i ulike retninger, og ofte mister en kontakt med den trygge kjernen slik at en blir usikker og plages av både tvil og sabotørtanker. Når en har mange aktive overlevedeler oppleves dette som en indre kaos. Ens energi spres i ulike retninger som en vannspreder.

Vi må selv sjekke om våre handlinger er overlevedeler eller sunne deler. Forskjellen er at våre sunne deler gir oss ro og overskudd, Våre overlevedeler gjør oss stressa og utmatta. I relasjoner tappes vi for energi og vi blir irriterte når andre møter oss ut fra sine overlevedeler. I møte med mennesker som er i sine sunne deler får vi energi, vi er avslappa, kan være oss selv.

Når vi selv trigges, er det noe i oss selv som er uløst. Det handler aldri om triggeren om denne er en person, selv om våre overlevedeler forstår dette motsatt. Overlevedeler skaper indre kaos fordi de får oss til å tro noe som ikke er sant. Husk at tegnet på sannhet er at kroppen faller til ro, det skjer en alkymi, og en blir glad.

Når vi står i de sunne delene, kan vi skille mellom sannhet og usannhet.

SMERTEKLOMP
Når mennesker bærer på uforløst emosjonell bagasje over tid, lages en emosjonell smerteklump. Det som kjennetegner denne situasjonen er at det skal lite til for at en enten trigges eller overveldes.

Noen som bærer på slike smerteklomper kaller seg empater, sensitive, følsomme, og de har rett. Ubalansen i dem selv gjør at de mangler filter, de tar inn eget og andres, og ofte klarer de ikke å skille hva som er hva, eller å kvitte seg med de følelser som de selv ikke eier. Den andre gruppen som bærer på en smerteklump er de som er avstengte, ufølsomme, mentale, som er tenker de er sterke emosjonelt fordi de er så gode til å stenge av for egne følelser.

Mennesker som har god kontakt med egne følelser, har integrert egne følelser. De blir ikke satt ut av egne følelser, de trigges heller ikke (eller sjelden). De vet hva de følelser når de føleler noe (det skjer noe), og de bruker følelsene som kompass i hverdagen. De lytter til seg selv, og til magefølelsen og stoler på kroppens reaksjoner.

Det er vanlig at de som er for følsomme eller mangler kontakt med egne følelser også mangler kontakt med egen kropp.

KAN ALLE SKAPE SITT EGET LIV?
Som menneske har vi en rekke muligheter om vi velger å bli kjent med den vi er på en helhetlig måte. Dette innebærer at en må bytte ut tanker som begrenser en med tanker som åpner opp for muligheter.

En viktig tanke å bytte ut er tanken om at det vi tror som vi mangler erfaring på er sannhet. Ingen som mangler erfaring med alkymi og magi tror på slike ting. Ingen. Men de som har erfart alkymi og magi vet at dette finnes. Koblingsfeilen skjer i hodet, en sann tanke i denne situasjonen er at en vet ikke om en kan tror på alkymi og magi det fordi en mangler erfaring. En slik tanke er mye bedre fordi den åpner opp for at en kan velge om en vil søke en slik erfaring eller ikke.

En annen tanke noen strever med er at vi har en sjel. At vi har en indre kjerne. Noen velger å kalle denne kjernen Selv istedenfor sjel. Kall kjernen hva du vil, navnet betyr ikke noe. Poenget er at det skjer noe i oss som kommer innenfra når vi ikke lever vår egen sannhet. Da vil ens indre stemme våkne til liv. Oppvåkning skjer alltid innenfra.
Og lytter en ikke signalene, vil en havne i situasjoner som tvinger en til å endre kurs. Vanligvis tvinges en til å roe ned (sykmelding). Dette er klokt, fordi en må ha nok ro for å finne sin indre stemme.

Det å leve i samsvar med visdom og hjertekraft, er å leve i samsvar med seg selv.
Det er ingen religiøs religion der er skal tro noe som ikke kan bevises.
Det er heller ingen folkereligion, der en skal tro på det samme som alle andre tror.
Motsatsen til dette er å bli kjent med seg selv, og leve et liv i samsvar med den en er. Det er dette som betyr å skape sitt eget liv.

Min reise

Min vei inn i et dypdukk i psyken gikk gjennom vitenskapen. Mens eg tok doktorgrad forstod eg at våre symptomer «snakker til oss». De inneholder informasjon om hva ubalansen handler om. I år 2000 begynte eg å lære om hvordan vi kan forstå når kroppen snakker til oss gjennom den reaksjoner.
I 2007 forstod eg at vi har to bevisstheter, da leste eg alle bøkene til David Hawkins, for å lære mest mulig om dette.
Når eg forstod at vi opplever to ulike former for følelser ble dette et tema eg studerte i dybden. Bert Hellinger bøker var døråpneren. Franz Ruppert sine bøker var også nyttige.
Når eg i 2011 lærte at vi kunne bære andres sykdommer og problemer lærte eg alt eg kunne om dette tema (tok 2 utdanninger om konstellasjoner).
Når eg i 2011 forstod at uansett hva vi opplever, vil vårt nervesystem reagere på samme måte, en vil få en fight, flight eller freeze reaskjon i kroppen, lærte eg alt eg kunne om dette (2 utdanninger: SE-terapi og transforming touch).
Når eg forstod at også tidligere liv kunne påvirke nålivet, tok eg hypnoseutdanning (QHHT).
Felles for denne tenkning er at den gir en helhetlig forståelse av kroppen og dens plager.

Kroppslig kunnskap er ikke teorier en tror eller ikke tror på. Det er en opplevelse av helhet en erfarer i egen kropp.
Kun vi selv kan åpne opp for å bli kjent med oss selv.

En må gjøre det alene, men en kan ikke gjøre det alene!

Delt i Nyhetsbrev 1/23.